Menettely : 2013/2988(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000148/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000148/2013 (B7-0103/2014)

Keskustelut :

PV 15/01/2014 - 21
CRE 15/01/2014 - 21

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 9kWORD 27k
19. joulukuuta 2013
O-000148/2013

Suullisesti vastattava kysymys O-000148/2013

komissiolle

työjärjestyksen 115 artikla

Vital Moreira, María Auxiliadora Correa Zamora

Kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta


  Aihe:  EU ja Chile: kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan sopimuksen tekeminen EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välillä

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Chilen kanssa tehty assosiointisopimus allekirjoitettiin 18. marraskuuta 2002, ja sopimus tuli täysin voimaan 1. maaliskuuta 2005. Sopimukseen sisältyy taloudellista yhteistyötä koskevia määräyksiä sekä vapaakauppaa koskeva osio (IV), joita on sovellettu 1. helmikuuta 2003 lähtien. Chile on osoittautunut kuluneen vuosikymmenen aikana vahvaksi ja luotettavaksi kauppakumppaniksi, ja tavaroiden ja palveluiden kauppa ja investoinnit ovat lisääntyneet merkittävästi. Chile on WTO:n, OECD:n, Tyynenmeren liiton ja Tyynenmeren kumppanuuden jäsen ja se osallistuu palvelujen kauppaa koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin.

EU ja Chile pitivät marraskuussa 2012 viidennen huippukokouksen, jossa osapuolet sopivat kartoittavansa vaihtoehtoja assosiointisopimuksen nykyaikaistamiseksi kymmenen vuoden kuluttua sen täytäntöönpanosta. Sovellettava kauppaa koskeva pilari on laaja ja menee WTO-sitoumuksia pidemmälle. Komissio on kuitenkin korostanut, että se saattaa olla turha vertailtaessa muihin EU:n ja Latinalaisen Amerikan kanssa jo allekirjoitettuihin tai neuvoteltaviin vapaakauppasopimuksiin. Kumpikin sopimuspuoli on käynyt keskusteluja tavoista päästä vastavuoroisesti tyydyttävään tulokseen. Parlamentilla voisi mielestäni olla nykyistä parempi käsitys vallitsevasta tilanteesta, joten kysyn komissiolta seuraavaa:

1.  Voiko komissio antaa kattavan ja ajan tasalla olevan arvion assosiointisopimuksen kauppaa, taloutta ja rahoitusta koskevien määräysten täytäntöönpanosta?

2.  Mitä vastavuoroisia etuja koituisi kauppaa koskevan pilarin nykyaikaistamisesta? Voiko komissio kertoa lähemmin Chilen laatimasta epävirallisesta asiakirjasta, joka koskee assosiointisopimuksen nykyaikaistamista? Onko komissio valmis harkitsemaan laaja-alaisempaa lähestymistapaa, johon sisältyisi uusi mandaatti, alakohtainen uudelleenarviointi tai kehitystä koskevan lausekkeen aktivointi?

3.  Onko komissio tyytyväinen nykyisten teollis- ja tekijänoikeuksia (IPR), yleismaailmallista kumppanuutta (GP), muita kuin tariffiesteitä (NTBs) ja terveys- ja kasvinsuojeluasioita (SPS) koskevien toimenpiteiden kattavuuteen?

4.  Voiko komissio kertoa, miten Chilen alueellinen talouden integroituminen vaikuttaa kauppasuhteisiin?

5.  Mitä toimenpiteitä on toteutettu talouden yhteistyön saralla, ja millainen synergia voisi olla merkittävää Euroopan pk-yritysten ja teollisuudenalojen kannalta?

6.  Onko assosiointisopimuksen 10 artiklassa määrätyn yhteisen neuvoa-antavan komitean perustamisessa ilmennyt puutteita?

7.  Millä tavoin komissio aikoo lujittaa kestävää kehitystä koskevaa lukua sekä muita ihmisoikeuksia koskevia määräyksiä?

8.  Millä tavoin rahoituspalveluja koskevaa lukua aiotaan parantaa, jotta se vastaisi kehitteillä olevaa pankkitoiminnan ja varjopankkijärjestelmän valvomista koskevaa unionin lainsäädäntöä?

Jätetty: 19.12.2013

Välitetty: 23.12.2013

Määräaika: 30.12.2013

Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö