Parlamentsfråga - O-000148/2013Parlamentsfråga
O-000148/2013

  EU-Chile: Handels- och handelsrelaterade frågor i avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan (AA)

19.12.2013

Fråga för muntligt besvarande O-000148/2013
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Vital Moreira, María Auxiliadora Correa Zamora
för utskottet för internationell handel

Förfarande : 2013/2988(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000148/2013
Ingivna texter :
O-000148/2013 (B7-0103/2014)
Omröstningar :
Antagna texter :

Associeringsavtalet med Chile undertecknades den 18 november 2002 och började tillämpas fullt ut den 1 mars 2005. Det innehåller bestämmelser om ekonomiskt samarbete och ett frihandelsavtal (del IV) som har tillämpats provisoriskt från den 1 februari 2003. Under dessa tio år har Chile visat sig vara en stark och pålitlig handelspartner, och handeln med varor och tjänster liksom investeringar har ökat avsevärt. Landet är medlem i WTO, OECD, Stillahavsalliansen, Trans-Pacific Partnership (TPP) och deltar i förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster.

Under det femte toppmötet EU−Chile i november 2012 enades parterna om att undersöka möjligheterna att modernisera associeringsavtalet efter tio års tillämpning. Den nuvarande handelspelaren är bred och heltäckande och går utöver WTO-åtagandena. Kommissionen underströk dock att det kan vara inaktuellt i jämförelse med de frihandelsavtal som EU nyligen undertecknade med Latinamerika eller som är under förhandling. I detta sammanhang har båda parter inlett diskussioner för att försöka skapa konvergens om hur man kan gå vidare mot ett resultat som alla är nöjda med. För att parlamentet bättre ska förstå det nuvarande läget begär man följande av kommissionen:

Ingiven: 19.12.2013

Vidarebefordrad: 23.12.2013

Sista svarsdag: 30.12.2013