Parlamentsfråga - O-000001/2014Parlamentsfråga
O-000001/2014

Rättslig status för Svalbard och dess fiskeresurser

Fråga för muntligt besvarande O-000001/2014
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Jarosław Leszek Wałęsa, för Fiskeriutskottet

Förfarande : 2014/2506(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000001/2014
Ingivna texter :
O-000001/2014 (B7-0107/2014)
Omröstningar :
Antagna texter :

Svalbard blev norskt till följd av Spetsbergtraktaten 1920 för att ge området ett rättvist rättssystem, inbegripet principen om icke-diskriminering när det gäller tillgång till ögruppens fiskeresurser.

1977 förklarade Norge unilateralt Svalbard som fiskevärnszon och hävdar att bestämmelserna om icke-diskriminering i Spetsbergtraktaten inte gäller i detta område. 2010 undertecknade Norge och Ryssland i Murmansk ett fördrag om gränsdragning i Barents hav. En del av vattnet i Svalbards fiskevärnszon ligger nu öster om gränsen (Murmanskgränsen).

Norge och Ryssland samarbetar i den gemensamma norsk-ryska fiskekommittén avseende förvaltningen av fiskeresurser i Barents hav. Under de senaste åren har detta lett till ett tillägnande av fiskemöjligheter till medlemsstaternas nackdel.

Det är viktigt att kommissionen inleder diskussioner med Norge, eftersom Norge i avsaknad av EU-åtgärder kommer att sköta sina affärer på det sätt som landet självt anser lämpligt.

1. Anser kommissionen att de medlemsstater som undertecknat Spetsbergtraktaten från 1920 har lika fiskerättigheter i Svalbards fiskevärnszon?

2. Vad anser kommissionen om den rättsliga statusen för den del av Svalbards fiskevärnszon som ligger öster om Murmanskgränsen? Anses detta område vara internationellt vatten utanför Rysslands territorium eller är det nu en del av Rysslands exklusiva ekonomiska zon?

3. Om EU:s fiskare har förlorat sin rätt att fiska i Svalbards fiskevärnszon öster om Murmanskgränsen, kommer kommissionen att beakta ansökningar om ersättning?

4. Anser kommissionen att Norges överlämnande till Ryssland av ansvaret för en del av Norges exklusiva ekonomiska zon i Barents hav (det särskilda området) är lagligt?

5. Avser kommissionen att delta i sammanträdet 2014 i den gemensamma norsk-ryska fiskekommittén eller i andra sammanträden för att motverka missbruk av beståndet för liten hälleflundra och kungsfisk i Barents hav?