Парламентарни въпроси
PDF 204kWORD 27k
15 януари 2014 г.
O-000013/2014
Въпрос с искане за устен отговор O-000013/2014
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Bart Staes, Frédéric Daerden, Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Sirpa Pietikäinen, Ádám Kósa, Brian Crowley, Emer Costello, Gay Mitchell, Jim Higgins, Liam Aylward, Marian Harkin, Martina Anderson, Mairead McGuinness, Nessa Childers, Paul Murphy, Pat the Cope Gallagher, Phil Prendergast, Seán Kelly, Alfreds Rubiks, Vytautas Landsbergis, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Marisa Matias, Eduard Kukan, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Alojz Peterle, Milan Zver, Mojca Kleva Kekuš, Tanja Fajon, Romana Jordan, Zofija Mazej Kukovič, Willy Meyer, Rosa Estaràs Ferragut, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Hedh, Marit Paulsen, Mikael Gustafsson, Brian Simpson, David Martin, Jean Lambert

 Относно: Права на хората с увреждания

Данните показват, че хората с увреждания в Европейския съюз са засегнати в непропорционална степен от съкращаването на публичните разходи(1). Това оказва сериозно въздействие върху правата на хората с увреждания, заложени в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Хартата на основните права на ЕС и Европейската социална харта и други утвърдени закони и конвенции, с които ЕС е обвързан.

Какви конкретни мерки предприема Комисията в качеството си на член на тройката, в ролята си в процеса на европейския семестър и по отношение на специфичните за всяка държава препоръки, за да гарантира изпълнението на ангажиментите на ЕС съгласно тези конвенции и харти, както и на целите на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010–2020 г.?

(1) Оценка на въздействието на плановете за строги икономии на европейските правителства върху правата на хората с увреждания, Европейски център на фондациите, 2012 г. http://www.efc.be/news_events/Pages/austerity-measures.aspx

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност