Parlamentarna vprašanja
PDF 194kWORD 27k
15. januar 2014
O-000013/2014
Vprašanje za ustni odgovor O-000013/2014
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Bart Staes, Frédéric Daerden, Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Sirpa Pietikäinen, Ádám Kósa, Brian Crowley, Emer Costello, Gay Mitchell, Jim Higgins, Liam Aylward, Marian Harkin, Martina Anderson, Mairead McGuinness, Nessa Childers, Paul Murphy, Pat the Cope Gallagher, Phil Prendergast, Seán Kelly, Alfreds Rubiks, Vytautas Landsbergis, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Marisa Matias, Eduard Kukan, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Alojz Peterle, Milan Zver, Mojca Kleva Kekuš, Tanja Fajon, Romana Jordan, Zofija Mazej Kukovič, Willy Meyer, Rosa Estaràs Ferragut, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Hedh, Marit Paulsen, Mikael Gustafsson, Brian Simpson, David Martin, Jean Lambert

 Zadeva: Pravice invalidov

Podatki kažejo, da so invalidi v Evropski uniji nesorazmerno prizadeti zaradi zmanjševanja javne porabe(1). To močno vpliva na pravice, ki so jim zagotovljene s Konvencijo OZN o pravicah invalidov, Listino EU o temeljnih pravicah, Evropsko socialno listino ter uveljavljeno zakonodajo in konvencijami, ki zavezujejo EU.

Kako konkretno Komisija ukrepa v vlogah, ki jih ima v trojki in evropskem semestru, ter pri priporočilih za posamezne države, da bi zagotovila izpolnjevanje obveznosti EU po teh konvencijah in listinah ter uresničevanje ciljev evropske strategije za invalide 2010–2020?

(1) Assessing the impact of European governments’ austerity plans on the rights of people with disabilities (Ocena učinka varčevalnih programov evropskih vlad na pravice invalidov), Evropski center za fundacije, 2012. http://www.efc.be/news_events/Pages/austerity-measures.aspx

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov