Parlamenta jautājums - O-000016/2014Parlamenta jautājums
O-000016/2014

NAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000016/2014
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Brian Simpson, Transporta un tūrisma komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2013/3002(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000016/2014
Iesniegtie teksti :
O-000016/2014 (B7-0104/2014)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Komisija 2013. gada 10. septembra paziņojumā „Virzoties uz kvalitatīvu iekšējo ūdensceļu transportu — NAIADES II” (COM(2013)0623) norādīja, ka iekšējo ūdensceļu nozare pārdzīvo grūtus laikus un papildus vispārējam ES ekonomikas apsīkumam, kas sākās 2008. gadā, cieš no kapacitātes pārpalikuma dažos segmentos un ieilgušās tirgus dalībnieku fragmentācijas. Lai nodrošinātu šīs nozares ilgtspējīgu un iekļaujoša izaugsmi ilgterminā, Komisija ierosināja veikt strukturālas izmaiņas iekšējo ūdensceļu transporta nozarē, tajā starpā uzlabot nozares darbības apstākļu kvalitāti, ietverot infrastruktūru, ekoloģiskos raksturlielumus, tirgus un inovāciju, darbvietas un prasmes, kā arī integrāciju loģistikas ķēdē.

Tomēr Komisija nav ierosinājusi inovatīvus un konkrētus pasākumus — tostarp atbilstošu šiem mērķiem paredzētu finansējumu —, kas nodrošinātu minētās darbības programmas pilnīgu īstenošanu un kam būtu patiesa ietekme uz šo nozari. Šķiet, ka NAIADES II ir tikai esošo pasākumu apkopojums.

Ņemot vērā iekšējo ūdensceļu transporta nozares nozīmi ilgtspējīgas transporta ķēdes nodrošināšanā Eiropā, jo īpaši kravu pārvadājumos, Parlaments pauž bažas, ka iekšējo ūdensceļu transporta nozarei trūkt pārliecinošas un konkrētas stratēģijas.

Vai Komisija ir plānojusi izstrādāt stratēģisko plānu, iekļaujot tajā konkrētas darbības un piešķirot to īstenošanai nepieciešamos līdzekļus, kā arī sasniedzamus un izmērāmus mērķus īsam un vidējam termiņam, lai uzlabotu iekšējo ūdensceļu transporta nozares pozīcijas transporta ķēdē un palīdzētu tās integrēšanai?

Kādus konkrētus pasākumus Komisija ir paredzējusi veikt un kādus līdzekļus ir paredzējusi piešķirt, lai uzlabotu iekšējo ūdensceļu flotes ekoloģiskos raksturlielumus, ņemot vērā to, ka piekļuve finansējumam, jo īpaši MVU un mikrouzņēmumiem, patlaban ir ļoti apgrūtināta.

Kādus konkrētus pasākumus Komisija ir iecerējusi veikt, lai MVU, kas ir lielākā daļa no iekšējo ūdensceļu transporta nozarē pastāvošajiem uzņēmumu, atvieglotu piekļuvi dažādajiem Savienības finansējuma instrumentiem, ņemot vērā to, ka piekļuve šiem instrumentiem prasa specifiskas administratīvās un birokrātiskas zināšanas, kas MVU ne vienmēr ir tik viegli pieejamas?