Parlementaire vraag - O-000016/2014Parlementaire vraag
O-000016/2014

NAIADES II - een actieplan voor het bevorderen van de binnenvaart

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000016/2014
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Brian Simpson, namens de Commissie vervoer en toerisme

Procedure : 2013/3002(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000016/2014
Ingediende teksten :
O-000016/2014 (B7-0104/2014)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

In haar mededeling van 10 september 2013 getiteld "Naar een hoogwaardige binnenvaart - NAIADES II" (COM(2013)0623), merkt de Commissie op dat de binnenvaartsector momenteel moeilijke tijden doormaakt en te kampen heeft met overcapaciteit in bepaalde segmenten en met verdere versnippering van marktspelers, naast de algehele vertraging van de economie van de EU sinds 2008. Om ervoor te zorgen dat deze sector zich op de lange termijn duurzaam en inclusief kan ontwikkelen, stelt de Commissie in haar mededeling structurele veranderingen voor de binnenvaartsector voor, met inbegrip van verbeteringen van de bedrijfsomstandigheden, infrastructuur, markten en innovatie, banen en vaardigheden, en integratie in de logistieke keten.

De Commissie stelt echter geen innovatieve en concrete maatregelen voor - zoals toereikende en specifiek toegewezen middelen - om de volledige uitvoering van het actieplan te waarborgen en de sector daadwerkelijk te veranderen. NAIADES II lijkt eerder een samenraapsel van bestaande maatregelen.

Gezien de aanzienlijke bijdrage die de binnenvaartsector kan leveren aan de totstandbrenging van een duurzame vervoersketen in Europa, in het bijzonder voor vrachtvervoer, is het Parlement bezorgd over het ontbreken van een robuuste en concrete strategie voor de binnenvaartsector.

Is de Commissie van plan een strategisch plan op te stellen, met concrete maatregelen, middelen voor de uitvoering ervan en haalbare en meetbare doelstellingen voor de korte en de middellange termijn, om de positie van de binnenvaartsector in de vervoersketen te versterken en bij te dragen aan de integratie ervan?

Welke concrete maatregelen wil de Commissie treffen en hoeveel middelen overweegt zij uit te trekken om ertoe bij te dragen dat innovatie een plaats krijgt binnen de binnenvaartsector opdat de milieuprestaties van de binnenvaartvloot worden verbeterd, rekening houdend met het feit dat in het bijzonder kmo's en micro-ondernemingen momenteel slechts met grote moeite toegang krijgen tot financiering?

Welke concrete maatregelen denkt de Commissie te treffen om de toegang van kmo's, die het grootste gedeelte van de binnenvaartsector uitmaken, tot de verschillende financieringsinstrumenten van de Unie te vereenvoudigen, rekening houdend met het feit dat om toegang te krijgen tot deze instrumenten in het algemeen specifieke administratieve en bureaucratische kennis nodig is die niet pasklaar voorhanden is voor kmo's?