Parlementaire vraag - O-000029/2014Parlementaire vraag
O-000029/2014

Naar de uitroeiing van vrouwelijke genitale verminking

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000029/2014
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Mikael Gustafsson, namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Procedure : 2014/2511(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000029/2014
Ingediende teksten :
O-000029/2014 (B7-0106/2014)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Op 25 november 2013 heeft de Commissie een mededeling uitgegeven die betrekking had op verschillende aspecten van vrouwelijke genitale verminking, een uiterst gevoelig fenomeen dat naar schatting meer dan 125 miljoen vrouwen wereldwijd en 500 000 in de EU treft.

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) wordt internationaal erkend als een schending van de mensenrechten van meisjes en vrouwen. Het is een van de wreedste vormen van geweld tegen vrouwen. De praktijk heeft voor de slachtoffers ernstige fysieke en psychologische gevolgen op korte en lange termijn.

Het Parlement heeft over de kwestie verschillende resoluties aangenomen, onder meer die van 24 maart 2009 over de strijd tegen genitale verminking van vrouwen in de EU en die van 14 juni 2012 over het uitbannen van genitale verminking van vrouwen. Momenteel is het een initiatiefverslag van wetgevende aard over de bestrijding van geweld tegen vrouwen aan het opstellen, waarin ten volle rekening wordt gehouden met VGV als een vorm van gendergerelateerd geweld.

Is de Commissie van plan om zonder verder uitstel een voorstel te doen voor een algemene en alomvattende strategie en actieplan over geweld tegen vrouwen en VGV, waarin verschillende punten zoals preventie en bescherming, aan bod komen?

Is de Commissie het er niet mee eens dat een EU-wetgevingshandeling die gericht is op de invoering van preventiemaatregelen tegen gendergerelateerd geweld een beter instrument zou zijn voor de preventie en bestrijding van alle vormen van geweld tegen vrouwen in de EU, ook VGV?

Welke actie neemt de Commissie op dit vlak als onderdeel van haar extern optreden en kan de Commissie aangeven welke voorwaarden aan derde landen worden opgelegd bij het verstrekken van steun om ervoor te zorgen dat zij een harde opstelling tegen VGV innemen?