Парламентарни въпроси
PDF 55kWORD 31k
27 февруари 2014 г.
O-000045/2014
Въпрос с искане за устен отговор O-000045/2014
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Sari Essayah, Catherine Stihler, Mark Demesmaeker, Sandrine Bélier, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Vittorio Prodi, Norbert Neuser, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jiří Maštálka, Jean Lambert, Pavel Poc, Svetoslav Hristov Malinov, Giancarlo Scottà, Bas Eickhout, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Pat the Cope Gallagher, Stephen Hughes, Andrea Zanoni, Chris Davies, Cristiana Muscardini, Alyn Smith, Struan Stevenson, Tunne Kelam, Anthea McIntyre, Raül Romeva i Rueda, Andreas Mölzer, Alejo Vidal-Quadras, Vicky Ford, Liam Aylward, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Susy De Martini, Sonia Alfano, Bart Staes, Marian Harkin, Helmut Scholz, Konrad Szymański, Heide Rühle

 Относно: Използване на обеднен уран за военни цели

Обедненият уран е химически, токсичен и радиоактивен страничен продукт от процеса на обогатяване на уран, чиято радиоактивност се увеличава с течение на времето. Той се използва от редица държави в бронебойни муниции, предназначени за употреба в танкове, бронирани превозни средства и въздухоплавателни средства. За шест държави е известно, че произвеждат тези оръжия, и се счита, че понастоящем около 20 държави притежават запаси от такива оръжия. Мунициите с обеднен уран избухват, като отделят пушек от частици ураниев оксид, които има опасност да бъдат вдишани от цивилни лица и военнослужещи. Мунициите, които пропуснат целта си, могат да заразят почвите и подземните води. Значителни количества муниции с обеднен уран са използвани в Ирак и Балканите от САЩ и Обединеното кралство. Понастоящем има опасения, свързани с евентуалното им използване в Афганистан. Превозни средства, които са заразени с обеднен уран, представляват значим риск за лицата, събиращи метал за скрап, и за децата, които често играят по тях. Мунициите с обеднен уран са използвани независимо от съществените пропуски в данните, свързани с поведението на обеднения уран в околната среда, химическите и радиационните опасности, нивото на заразяване, което е вероятно да бъде предизвикано при различни сценарии и, най-важното, степента, в която гражданското население може да бъде изложено на въздействието на остатъци обеднен уран. Парламентът последователно поставя под въпрос и се противопоставя на използването на муниции с обогатен уран от повече от десетилетие. Загрижеността във връзка с употребата на муниции с обеднен уран нараства в Общото събрание на ООН, където през октомври 2014 г. ще бъде внесена пета резолюция по този въпрос. В някои области на Ирак ракът сред децата и тежките вродени генетични аномалии са се увеличили показателно до степен, в която жените вече не искат да имат деца. Във връзка с повдигнатите по-горе въпроси, Комисията може ли да посочи:

1. Какви действия са предприети към момента, за да се насърчат ограничения и/или забрани за използването на муниции с обеднен уран, сред държавите членки и за да се демонстрира водеща позиция по този въпрос в международен план?

2. Какви усилия са предприети, за да се разработи обща позиция на ЕС в полза на забраната за използване на муниции с обеднен уран?

3. Каква помощ е в състояние ЕС да предостави на иракското правителство, за да се справи по-добре с наследството на мунициите с обеднен уран в своята държава?

4. Обедненият уран е едно от многото опасни вещества, използвани в конвенционалните муниции, които потенциално могат да окажат въздействие върху здравето на цивилни лица. С оглед на позицията на ЕС на лидер в областта на регулирането на химикалите, Комисията ще подкрепи ли провеждането на изследване за въздействието на тези токсични останки върху цивилното население?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност