Parlamentní otázky
PDF 52kWORD 43k
27. února 2014
O-000045/2014
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000045/2014
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Sari Essayah, Catherine Stihler, Mark Demesmaeker, Sandrine Bélier, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Vittorio Prodi, Norbert Neuser, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jiří Maštálka, Jean Lambert, Pavel Poc, Svetoslav Hristov Malinov, Giancarlo Scottà, Bas Eickhout, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Pat the Cope Gallagher, Stephen Hughes, Andrea Zanoni, Chris Davies, Cristiana Muscardini, Alyn Smith, Struan Stevenson, Tunne Kelam, Anthea McIntyre, Raül Romeva i Rueda, Andreas Mölzer, Alejo Vidal-Quadras, Vicky Ford, Liam Aylward, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Susy De Martini, Sonia Alfano, Bart Staes, Marian Harkin, Helmut Scholz, Konrad Szymański, Heide Rühle

 Předmět: Používání ochuzeného uranu k vojenským účelům

Ochuzený uran (DU) je chemicky toxický a radioaktivní vedlejší produkt procesu obohacování uranu, jehož radioaktivita s časem vzrůstá. Je používán řadou států v průbojné munici pro použití v tancích, obrněných vozidlech a v letectví. O šesti státech je známo, že tyto zbraně vyrábějí a na 20 států by je mělo mít v současnosti ve své výzbroji. Munice z ochuzeného uranu při svém hoření vytváří dým tvořený částicemi oxidu uranu, jenž představuje při vdechování riziko pro civilisty i vojenský personál. Náboje, jež minou cíl, mohou kontaminovat půdu i podzemní vody. Značná množství munice z ochuzeného uranu použily v Iráku a na Balkáně Spojené státy a Velká Británie. V současnosti panuje znepokojení nad jejím možným použitím v Afghánistánu. Nosiče kontaminované ochuzeným uranem představují značné riziko pro sběrače použitých kovů a děti, které si s nimi často hrají. K rozšíření munice z ochuzeného uranu došlo bez ohledu na podstatný nedostatek informací o chování ochuzeného uranu v životním prostředí, o chemických a radiačních rizikách s ním spojených, o úrovni kontaminace, k níž by pravděpodobně došlo při různých scénářích, a především o rozsahu, v němž by mohlo být vystaveno ochuzenému uranu civilní obyvatelstvo. Parlament se již po více než deset let konzistentně dotazuje na používání munice z ochuzeného uranu a staví se proti tomuto používání. Znepokojení nad používáním munice z ochuzeného uranu vzrostlo na zasedání Valného shromáždění OSN, kde bylo v říjnu 2014 na toto téma přijato pět rezolucí. V některých oblastech Iráku exponenciálně vzrostly rakovina u dětí a vážné vrozené vady dětí, až do té míry, že ženy nadále nechtějí mít děti. Mohla by Komise s ohledem na výše uvedené uvést:

1. jaké kroky byly podniknuty na podporu omezení a zákazu používání munice z ochuzeného uranu ve členských státech a aby Komise projevila v této oblasti na mezinárodní úrovni vedoucí úlohu?

2. jaké snahy byly podniknuty s cílem vypracovat společný postoj EU směřující k zákazu používání munice z ochuzeného uranu?

3. jak může EU pomoci irácké vládě lépe zvládat následky používání munice z ochuzeného uranu v této zemi v minulosti?

4. Ochuzený uran je pouze jednou z mnoha nebezpečných látek používaných v konvenční munici, která má potenciální dopady na zdraví civilních osob. S ohledem na vedoucí postavení EU v oblasti regulace chemických látek, podpoří Komise výzkum o dopadech těchto toxických pozůstatků na civilní obyvatelstvo?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí