Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 50kWORD 27k
27. februar 2014
O-000045/2014
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000045/2014
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Sari Essayah, Catherine Stihler, Mark Demesmaeker, Sandrine Bélier, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Vittorio Prodi, Norbert Neuser, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jiří Maštálka, Jean Lambert, Pavel Poc, Svetoslav Hristov Malinov, Giancarlo Scottà, Bas Eickhout, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Pat the Cope Gallagher, Stephen Hughes, Andrea Zanoni, Chris Davies, Cristiana Muscardini, Alyn Smith, Struan Stevenson, Tunne Kelam, Anthea McIntyre, Raül Romeva i Rueda, Andreas Mölzer, Alejo Vidal-Quadras, Vicky Ford, Liam Aylward, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Susy De Martini, Sonia Alfano, Bart Staes, Marian Harkin, Helmut Scholz, Konrad Szymański, Heide Rühle

 Om: Anvendelse af forarmet uran til militære formål

Forarmet uran er et kemisk toksisk og radioaktivt biprodukt ved uranberigelsesprocessen, hvis radioaktivitet øges over tid. Det anvendes af en række stater i panserbrydende ammunition til brug i tanks, pansrede køretøjer og fly. Seks stater vides at fremstille disse våben, og det menes, at ca. 20 i øjeblikket besidder dem i deres lagre. Når ammunition indeholdende forarmet uran forbrænder, opstår der en røg bestående af uranoxidpartikler, der udgør en risiko for civile og militærpersonnel ved indånding. Ammunition, der forfejler sit mål, kan forurene jordbunden og grundvandet. USA og Det Forenede Kongerige har anvendt betydelige mængder ammunition indeholdende forarmet uran i Irak og på Balkan. Der er bekymringer over en mulig anvendelse heraf i Afghanistan i øjeblikket. Køretøjer, der er forurenet med forarmet uran, udgør en betydelig risiko for indsamlere af metalskrot og børn, som ofte leger på dem. Ammunition indeholdende forarmet uran er blevet anvendt trods betydelige huller i dataene om det forarmede urans opførsel i miljøet, kemiske risici og strålingsfarer, det forureningsniveau, der sandsynligvis vil blive skabt i forskellige scenarier og, mest afgørende, i hvilket omfang civilbefolkningen kan blive eksponeret for rester af forarmet uran. Parlamentet har til stadighed stillet spørgsmålstegn ved og modsat sig brugen af ammunition indeholdende forarmet uran i mere end et årti. Bekymringen over brugen af ammunition indeholdende forarmet uran har været stigende i De Forenede Nationers Generalforsamling, hvor en femte resolution om emnet vil blive fremsat i oktober 2014. I nogle områder i Irak er kræfttilfældene blandt børn og alvorlige medførte misdannelser steget eksponentielt og har nået et sådant omfang, at kvinder ikke længere ønsker at få børn. Kan Kommissionen på baggrund af de spørgsmål, der er rejst ovenfor, nærmere oplyse:

1. Hvilke foranstaltninger der hidtil er truffet for at fremme begrænsninger af og/eller forbud mod anvendelse af ammunition indeholdende forarmet uran blandt medlemsstaterne og demonstrere lederskab i dette spørgsmål internationalt?

2. Hvilken indsats der er gjort for at udvikle en fælles EU-holdning til fordel for et forbud mod anvendelse af ammunition indeholdende forarmet uran?

3. Hvilken bistand EU er i stand til at yde den irakiske regering, så den bedre kan forvalte arven af forarmet uran i landet?

4. Forarmet uran er blot et af mange farlige stoffer i konventionel ammunition, der kan påvirke civilbefolkningens sundhed. Vil Kommissionen på baggrund af EU's stilling som førende, når det gælder regulering af kemiske stoffer, støtte forskning i, hvilke virkninger disse toksiske reststoffer har for civilbefolkningen?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik