Parlamendi esitatud küsimused
PDF 47kWORD 29k
27. veebruar 2014
O-000045/2014
Suuliselt vastatav küsimus O-000045/2014
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Sari Essayah, Catherine Stihler, Mark Demesmaeker, Sandrine Bélier, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Vittorio Prodi, Norbert Neuser, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jiří Maštálka, Jean Lambert, Pavel Poc, Svetoslav Hristov Malinov, Giancarlo Scottà, Bas Eickhout, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Pat the Cope Gallagher, Stephen Hughes, Andrea Zanoni, Chris Davies, Cristiana Muscardini, Alyn Smith, Struan Stevenson, Tunne Kelam, Anthea McIntyre, Raül Romeva i Rueda, Andreas Mölzer, Alejo Vidal-Quadras, Vicky Ford, Liam Aylward, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Susy De Martini, Sonia Alfano, Bart Staes, Marian Harkin, Helmut Scholz, Konrad Szymański, Heide Rühle

 Teema: vaesestatud uraani kasutamine sõjalistel eesmärkidel

Vaesestatud uraan on mürgine ja radioaktiivne uraani rikastamise kõrvalsaadus, mille radioaktiivsus aja jooksul suureneb. Mitmed riigid kasutavad seda soomustläbistava lahingumoonana tankide, soomussõidukite ja lennukite puhul. On teada, et kuus riiki toodavad selliseid relvi ja arvatakse, et umbes 20 riigil on nende varusid laos. Vaesestatud uraanist valmistatud moon lõhkeb, tekitades uraanoksiidi osakesi sisaldavat suitsu, mis on tsiviilisikutele ja sõjaväelastele sissehingamisel ohtlikud. Sihtmärki mittetabanud laskemoon võib reostada pinnast ja põhjavett. Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriik on kasutanud suures koguses vaesestatud uraanist tehtud lahinguvarustust Iraagis ja Balkanil. Jätkuvalt tuntakse muret selle võimaliku kasutamise pärast Afganistanis. Vaesestatud uraaniga saastunud sõidukid kujutavad endast riski vanametalli kogujatele ja lastele, kes tihti nendel mängivad. Vaesestatud uraanist valmistatud laskemoona on kasutatud vaatamata arvestatavatele andmelünkadele vaesestatud uraani keskkonnamõjude kohta, keemilisele ja kiirgusohule, erinevates olukordades tekkida võiva reostuse tasemele ning eelkõige ulatusele, mil määral tsiviilelanikkond võib vaesestatud uraani jääkidega kokku puutuda. Parlament on juba üle kümne aasta pidevalt vaesestatud uraani kasutamist lahingumoonana küsitavaks pidanud ning tauninud. Mure vaesestatud uraanist valmistatud lahinguvarustuse kasutamise pärast on suurenenud ka ÜRO Peaassamblees, kus 2014. aasta oktoobris esitatakse viies selleteemaline resolutsioon. Mõnedes Iraagi piirkondades on laste vähktõve ja kaasasündinud väärarendite esinemine jõudnud sellise tasemeni, et naised ei taha enam lapsi saada. Kas komisjon võiks eelnevalt püstitatud probleemi arvesse võttes täpsustada:

1. mida on praeguseks tehtud vaesestatud uraani sisaldava laskemoona kasutamise piiramise või keelustamise saavutamiseks liikmesriikides ja selles küsimuses juhtiva rolli võtmiseks rahvusvahelisel tasandil?

2. milliseid pingutusi on tehtud ühise vaesestatud uraani sisaldava moona keelustamist pooldava ELi seisukoha välja töötamiseks?

3. millist abi on EL võimeline Iraagi valitsusele osutama, et paremini toime tulla vaesestatud uraani kasutamise tagajärgedega Iraagis?

4. vaesestatud uraan on vaid üks paljudest ohtlikest tavalahinguvarustuses kasutatavatest ainetest, mis võib mõjutada tsiviilelanikkonna tervislikku olukorda. Arvestades ELi juhtivat rolli kemikaalide kasutamise reguleerimise valdkonnas, kas komisjon toetab nende mürgiste jääkainete mõju uurimist tsiviilelanikele?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika