Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 47kWORD 28k
27. helmikuuta 2014
O-000045/2014
Suullisesti vastattava kysymys O-000045/2014
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Sari Essayah, Catherine Stihler, Mark Demesmaeker, Sandrine Bélier, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Vittorio Prodi, Norbert Neuser, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jiří Maštálka, Jean Lambert, Pavel Poc, Svetoslav Hristov Malinov, Giancarlo Scottà, Bas Eickhout, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Pat the Cope Gallagher, Stephen Hughes, Andrea Zanoni, Chris Davies, Cristiana Muscardini, Alyn Smith, Struan Stevenson, Tunne Kelam, Anthea McIntyre, Raül Romeva i Rueda, Andreas Mölzer, Alejo Vidal-Quadras, Vicky Ford, Liam Aylward, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Susy De Martini, Sonia Alfano, Bart Staes, Marian Harkin, Helmut Scholz, Konrad Szymański, Heide Rühle

 Aihe: Köyhdytetyn uraanin käyttäminen sotilaallisiin tarkoituksiin

Köyhdytetty uraani on uraanin rikastamisprosessissa syntyvä kemiallisesti myrkyllinen ja radioaktiivinen sivutuote, jonka radioaktiivisuus lisääntyy ajan myötä. Eräät valtiot käyttävät sitä panssarivaunujensa, panssaroitujen ajoneuvojensa ja lentokoneidensa panssarinläpäisevissä ammuksissa. Kuuden valtion tiedetään valmistavan näitä aseita, ja varastossa niitä lienee olevan noin parillakymmenellä. Köyhdytettyä uraania sisältävät ammukset tuottavat palaessaan uraanioksidihiukkasia sisältäviä kaasuja, joiden sisäänhengittäminen on vaarallista sekä siviileille että sotilaille. Ohiammutut ammukset saattavat saastuttaa maaperän ja pohjaveden. Yhdysvallat ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat käyttäneet Irakissa ja Balkanilla köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia huomattavassa määrin. Nykyään ollaan huolissaan siitä, että köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia saatetaan käyttää Afganistanissa. Köyhdytetyn uraanin saastuttamat ajoneuvot merkitsevät huomattavaa riskiä romumetallin kerääjille ja lapsille, jotka leikkivät usein romumetallilla. Köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia on käytetty, vaikka niiden ympäristöriskeistä, kemiallisista riskeistä ja säteilyriskeistä ei ole riittävästi tietoa, kuten ei ole myöskään pilaantumistasosta erilaisissa skenaarioissa eikä siitä, missä määrin siviiliväestö saattaa altistua köyhdytetyn uraanin jäämille. Parlamentti on jo yli vuosikymmenen ajan kyseenalaistanut köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten käytön ja vastustanut sitä. Köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten käyttö on herättänyt yhä suurempaa huolta myös YK:n yleiskokouksessa, joka aikoo antaa asiasta viidennen päätöslauselman lokakuussa 2014. Lapsuuden aikana puhkeavat syövät ja vastasyntyneiden lasten vakavat epämuodostumat ovat yleistyneet eksponentiaalisesti eräillä Irakin alueilla, ja ongelma on päässyt niin pahaksi, että naiset eivät halua enää synnyttää lapsia. Voiko komissio edellä mainitun huomioon ottaen kertoa:

1. Mitä toimenpiteitä on tähän mennessä toteutettu, jotta jäsenvaltioissa rajoitettaisiin köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten käyttöä ja/tai kiellettäisiin se, mikä osoittaisi esimerkkiä kansainvälisesti?

2. Mitä toimenpiteitä on toteutettu köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten käyttökieltoa koskevan unionin yhteisen kannan kehittämiseksi?

3. Millaista apua unioni pystyy tarjoamaan Irakin hallitukselle, jotta maassa olevan köyhdytetyn uraanin aiheuttamaa ongelmaa kyettäisiin käsittelemään paremmin?

4. Köyhdytetty uraani on eräs monista tavanomaisissa ammuksissa käytettävistä aineista, jotka saattavat vaikuttaa siviilien terveyteen. Tukeeko komissio – kun otetaan huomioon EU:n kanta kemikaalien käytön merkittävimpänä säätelijänä – tutkimustyötä, jolla selvitetään näiden myrkyllisten jäämien vaikutusta siviileihin?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö