Deputātu jautājumi
PDF 52kWORD 30k
2014. gada 27. februāris
O-000045/2014
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000045/2014
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Sari Essayah, Catherine Stihler, Mark Demesmaeker, Sandrine Bélier, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Vittorio Prodi, Norbert Neuser, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jiří Maštálka, Jean Lambert, Pavel Poc, Svetoslav Hristov Malinov, Giancarlo Scottà, Bas Eickhout, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Pat the Cope Gallagher, Stephen Hughes, Andrea Zanoni, Chris Davies, Cristiana Muscardini, Alyn Smith, Struan Stevenson, Tunne Kelam, Anthea McIntyre, Raül Romeva i Rueda, Andreas Mölzer, Alejo Vidal-Quadras, Vicky Ford, Liam Aylward, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Susy De Martini, Sonia Alfano, Bart Staes, Marian Harkin, Helmut Scholz, Konrad Szymański, Heide Rühle

 Temats: Noplicinātā urāna lietošana militāriem mērķiem

Noplicinātais urāns (NU) ir ķīmiski toksisks un radioaktīvs urāna bagātināšanas procesā radies blakusprodukts, un tā radioaktivitāte ar laiku palielinās. Vairākas valstis to izmanto bruņu caursišanai paredzētajā munīcijā, ko pielieto pret tankiem, bruņumašīnām un lidaparātiem. Ir zināms, ka šādus ieročus ražo sešas valstis, un uzskata, ka tie atrodas apmēram 20 valstu arsenālā. NU munīcija sadeg, radot urāna oksīda daļiņas saturošus dūmus, kuru ieelpošana apdraud gan civiliedzīvotāju, gan militārā personāla veselību. Mērķī netrāpījusī munīcija var saindēt augsni un gruntsūdeni. Ievērojamu daudzumu NU munīcijas izmantoja ASV un Apvienotā Karaliste, karojot Irākā un Balkānos. Pastāv nopietnas bažas par tās iespējamo pielietošanu Afganistānā. Ar NU saindēti transportlīdzekļi rada ievērojamu risku metāllūžņu savācējiem un bērniem, kas bieži šajos transportlīdzekļos spēlējas. NU munīcija tiek izmantota, lai gan trūkst informācijas par tās ietekmi uz vidi, ķīmisko un radioaktīvo apdraudējumu, piesārņojuma līmeni, kas varētu rasties dažādos šīs munīcijas izmantošanas gadījumos, un vissvarīgākais — apjomu, kādā civiliedzīvotāji varētu tikt pakļauti NU atlieku iedarbībai. Parlaments jau vairāk nekā desmit gadus ir konsekventi apšaubījis un pretojies NU munīcijas izmantošanai. Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asamblejā arvien pieaug bažas par NU munīcijas lietošanu, un 2014. gada oktobrī tiks iesniegta piektā rezolūcija par šo tematu. Dažos Irākas reģionos tik ļoti ir pieaudzis bērniem konstatēto saslimšanas ar vēzi un iedzimto defektu skaits, ka sievietes vairs nevēlas dzemdēt bērnus. Ņemot vērā iepriekš minētos jautājumus, vai Komisija varētu precizēt:

1. kas līdz šim ir veikts, lai veicinātu to, ka dalībvalstis apņemas ierobežot un/vai aizliegt NU munīcijas izmantošanu, un uzņemtos vadību šādas nostājas stiprināšanai starptautiskā līmenī?

2. kas ir darīts, lai izstrādātu vienotu ES nostāju, atbalstot NU munīcijas izmantošanas aizliegšanu?

3. kādu palīdzību ES ir spējīga sniegt Irākas valdībai labākai NU radīto seku pārvaldībai šajā valstī?

4. NU ir tikai viena no kaitīgajām vielām, ko izmanto konvencionālajā bruņojumā, kurš varētu atstāt kaitīgu ietekmi un civiliedzīvotāju veselību. Ņemot vērā ES nostāju kā vadošajam spēkam attiecībā uz ķīmisko vielu regulējumu, vai Komisija atbalstīs pētījumus par šo toksisko atlieku ietekmi uz civiliedzīvotājiem?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika