Парламентарен въпрос - O-000049/2014Парламентарен въпрос
O-000049/2014

Процес на консултация за десетте най-обременяващи акта на ЕС за МСП ("top ten") и облекчаване на тежестта от регулирането на ЕС за МСП

Въпрос с искане за устен отговор O-000049/2014
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Paul Rübig, от името на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Процедура : 2013/2711(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000049/2014
Внесени текстове :
O-000049/2014 (B7-0118/2014)
Гласувания :
Приети текстове :

Европейският парламент следи отблизо политиките на Съюза спрямо МСП и микропредприятията и подкрепя Комисията в усилията за намаляване на административната тежест от законодателството на ЕС, особено за МСП. Процесът „top ten“ е от полза с това, че предлага на МСП възможността да изкажат мнението си за считаните за най-големи пречки, които законодателството на ЕС поставя пред тях. При все това Парламентът нееднократно е изразявал загриженост за това, че МСП все още не са успели да се възползват напълно от потенциала на единния пазар, и е обръщал внимание на факта, че едва 25 % от МСП изнасят в ЕС-27.

С оглед на горепосоченото Парламентът изисква следните разяснения:

1. Какво прави Комисията, за да гарантира по-активно участие на МСП в трансграничната търговия вътре в Съюза и в търговията с трети държави?

2. Какво прави Комисията, за да премахне културата на прилагане на по-високи от тези на ЕС стандарти на национално равнище („gold-plating“)? Налице ли е оценка на въздействието, което има националното прилагане на законодателството на ЕС върху МСП?

3. Може ли Комисията да обясни подробно защо е имало много по-голям интерес от страна на МСП от някои държави членки, в сравнение с този от други? Неосведоменост в някои държави членки ли е причината или са налице други фактори, които са повлияли на събраната обратна информация?

4. Комисията обмисля ли въвеждане на основано на интернет приложение, с което администрацията да посочва дали и до каква степен предстоящите й предложения ще засягат МСП?