Parlamentní otázka - O-000049/2014Parlamentní otázka
O-000049/2014

Proces konzultací "Top 10" a snižování zátěže malých a středních podniků (MSP) způsobené regulací na úrovni EU

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000049/2014
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Paul Rübig, za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Postup : 2013/2711(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000049/2014
Předložené texty :
O-000049/2014 (B7-0118/2014)
Hlasování :
Přijaté texty :

Evropský parlament bedlivě sleduje politiky Unie týkající se malých a středních podniků a mikropodniků a podporuje Komisi v jejím úsilí o snížení administrativní zátěže, která plyne z unijní legislativy, zejména v případě malých a středních podniků. Proces „Top 10“ je užitečný v tom, že malým a středním podnikům poskytuje příležitost sdělit, kde podle nich spočívají největší překážky, které jim právní předpisy EU kladou. Parlament nicméně již několikrát vyjádřil znepokojení nad tím, že MSP dosud nedokázaly využít potenciálu jednotného trhu, a upozornil na skutečnost, že pouze 25 % z nich vyváží své produkty v rámci EU-27.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti žádá Parlament o objasnění těchto bodů:

1. Co dělá Komise pro zvýšení účasti MSP na vnitrounijním přeshraničním obchodu a na obchodu s třetími zeměmi?

2. Co dělá Komise pro to, aby členské státy přestaly při provádění předpisů EU stanovovat nové nebo přísnější požadavky (tzv. gold-plating)? Existuje posouzení toho, jaký dopad má provádění předpisů EU ve vnitrostátním právu na malé a střední podniky?

3. Může Komise podrobně vysvětlit, proč malé a střední podniky z některých členských států reagují mnohem výrazněji než podniky z jiných států? Znamená to, že v některých členských státech nebyly podniky dostatečně informovány, nebo svou roli sehrály jiné faktory, které deformovaly získanou zpětnou vazbu?

4. Zvažuje Komise vývoj webové aplikace, jejímž prostřednictvím by její správní útvary oznamovaly, zda a do jaké míry budou MSP dotčeny připravovanými návrhy?