Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000049/2014Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000049/2014

"Top 10-høringsprocessen" og mindskelse af byrden ved EU-regulering for SMV'er

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000049/2014
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Paul Rübig, for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Procedure : 2013/2711(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000049/2014
Indgivne tekster :
O-000049/2014 (B7-0118/2014)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentet følger nøje med i Unions politikker vedrørende SMV’er og mikrovirksomheder og har støttet Kommissionen i dens bestræbelser på at reducere de administrative byrder for især SMV’er i forbindelse med EU’s lovgivning. “Top ti-tilgangen” er nyttig, idet den giver SMV’er mulighed for at give deres mening til kende om, hvad der efter deres opfattelse er de største hindringer for dem i EU’s lovgivning. Parlamentet har imidlertid gentagne gange givet udtryk for bekymring over, at det hidtil ikke er lykkedes SMV’erne at udnytte det indre markeds potentiale, og har henledt opmærksomheden på, at kun 25% af SMV’erne eksporterer til andre lande inden for EU-27.

På baggrund af ovenstående anmoder Parlamentet om afklaring på følgende spørgsmål:

1. Hvad gør Kommissionen for at sikre, at SMV’erne i højere grad deltager i handlen mellem landene inden for EU og i handlen med tredjelande?

2. Hvad gør Kommissionen for at fjerne den kultur med overregulering (”gold-plating”) på nationalt plan i forbindelse med EU-lovgivningen, der hersker i medlemsstaterne? Findes der nogen vurdering af, hvilken indvirkning den nationale gennemførelse af EU-lovgivningen har på SMV’erne?

3. Kan Kommissionen nærmere forklare, hvorfor der har været meget større respons hos SMV’erne i nogle medlemsstater end i andre medlemsstater? Har der været en manglende opmærksomhed i visse medlemsstater, eller har der været andre faktorer, som kan have påvirket den feedback, der er indsamlet?

4. Overvejer Kommissionen at udvikle en internetbaseret applikation, hvormed administrationen kunne angive, hvorvidt og i hvilket omfang SMV’ere vil blive berørt af fremtidige forslag?