Parlamentin kysymys - O-000049/2014Parlamentin kysymys
O-000049/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma "Top 10" -kuulemisesta ja pk-yrityksiin kohdistuvan EU:n sääntelytaakan keventämisestä

Suullisesti vastattava kysymys O-000049/2014
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Paul Rübig, Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta

Menettely : 2013/2711(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000049/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000049/2014 (B7-0118/2014)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentti pitää tarkasti silmällä pk-yrityksiä ja mikroyrityksiä koskevia unionin toimintalinjoja ja on tukenut komissiota sen pyrkimyksissä keventää EU:n lainsäädännöstä erityisesti pk-yrityksille aiheutuvaa sääntelytaakkaa. Top 10 -harjoitus on hyödyllinen, koska sen avulla pk-yrityksillä on mahdollisuus kertoa niiden kokemista suurimmista lainsäädännöllisistä esteistä. Parlamentti on kuitenkin toistuvasti ilmaissut huolensa, että pk-yritykset eivät ole vielä käyttäneet hyödykseen kaikkia sisämarkkinoiden mahdollisuuksia ja että vain 25 prosenttia pk-yrityksistä harjoittaa vientiä muihin EU:n jäsenvaltioihin.

Tähän liittyen parlamentti haluaisi kuulla seuraavat selvitykset:

1. Mitä komissio tekee varmistaakseen, että pk-yritykset osallistuisivat enemmän EU:n sisärajojen yli tapahtuvaan vientiin ja kaupankäyntiin kolmansien maiden kanssa?

2. Mitä komissio tekee poistaakseen jäsenvaltioiden toteuttaman unionin lainsäädännön ylisääntelyn? Onko olemassa keinoa arvioida, millaisia vaikutuksia EU:n lainsäädännön kansallisella täytäntöönpanolla on pk-yrityksiin?

3. Voiko komissio selittää seikkaperäisesti, miksi tiettyjen jäsenvaltioiden pk-yritykset osallistuvat paljon innokkaammin kuin toisissa jäsenvaltioissa? Eikö asiasta tiedetty kaikissa jäsenvaltioissa, vai oliko kyseessä muita tekijöitä, jotka ovat voineet vääristää saatua palautetta?

4. Harkitseeko komissio sellaisen verkkopohjaisen sovelluksen kehittämistä, jonka avulla komission hallinto voisi ilmoittaa vaikuttavatko tulevat lainsäädäntöehdotukset pk-yritysten toimintaan ja missä määrin?