Parlamento klausimas - O-000049/2014Parlamento klausimas
O-000049/2014

  Konsultacijos dėl 10-ies labiausiai veiklą sunkinančių teisės aktų ir reglamentavimo naštos sumažinimas MVĮ

  Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000049/2014
  Komisijai
  Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
  Paul Rübig, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vadu

  Procedūra : 2013/2711(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  O-000049/2014
  Pateikti tekstai :
  O-000049/2014 (B7-0118/2014)
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  Europos Parlamentas atidžiai stebi Sąjungos politiką, susijusią su MVĮ ir labai mažomis įmonėmis, ir remia Komisijos pastangas sumažinti administracinę naštą, tenkančią dėl ES teisės aktų taikymo, visų pirma MVĮ. Diskusijos dėl 10-ies labiausiai veiklą sunkinančių teisės aktų yra naudingos todėl, kad MVĮ turi galimybę pareikšti savo nuomonę ir nurodyti, kurie ES teisės aktai, jų nuomone, kelia didžiausias kliūtis. Tačiau Parlamentas keletą kartų išreiškė susirūpinimą dėl to, kad MVĮ vis dar nesugeba panaudoti viso bendrosios rinkos potencialo, ir atkreipė dėmesį į tai, kad tik 25 proc. MVĮ savo prekes eksportuoja į kurią nors iš 27 ES valstybių narių.

  Atsižvelgdamas į tai, Parlamentas prašo paaiškinti:

  1. Kokių veiksmų ėmėsi Komisija, kad būtų užtikrintas aktyvesnis MVĮ dalyvavimas prekiaujant ES vidaus rinkoje ir su trečiosiomis šalimis?

  2. Kokių veiksmų ėmėsi Komisija, kad būtų sustabdyta valstybių narių nacionaliniu lygmeniu vykdoma ES teisės tikslinimo praktika (angl. gold-plating)? Ar buvo atliktas poveikio, kurį ES teisės aktų įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu daro MVĮ, vertinimas?

  3. Ar Komisija galėtų išsamiai paaiškinti, kodėl kai kuriose valstybėse narėse gauta daug daugiau atsakymų iš MVĮ, nei kitose valstybėse narėse? Ar kai kuriose valstybėse narėse trūko informacijos, ar buvo kitų veiksnių, kurie galėjo iškreipti gautus duomenis?

  4. Ar Komisija svarsto galimybę sukurti internetinę prietaiką, kurią naudodama jos administracija turėtų galimybę nustatyti, ar siūlomi sprendimai darytų poveikį MVĮ (jei taip, kokiu mastu)?