Parlamenta jautājums - O-000049/2014Parlamenta jautājums
O-000049/2014

Top ten apspriešanās process un ES regulējuma sloga atvieglošana MVU

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000049/2014
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Paul Rübig, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2013/2711(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000049/2014
Iesniegtie teksti :
O-000049/2014 (B7-0118/2014)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlaments cieši seko līdzi to Savienības politikas virzienu īstenošanai, kas attiecas uz MVU un mikrouzņēmumiem, un ir atbalstījis Komisijas centienus mazināt ES tiesību aktos paredzēto administratīvo slogu — jo īpaši MVU slogu. Top ten pasākums ir noderīgs, jo tas MVU sniedz iespēju paust savu viedokli par, viņuprāt, lielākajiem šķēršļiem, kuri tiem traucē īstenot ES tiesību aktus. Tomēr Parlaments ir vairākkārt paudis bažas par to, ka MVU joprojām nav izmantojuši vienotā tirgus iespējas, un norāda uz to, ka tikai 25 % MVU eksportē ES 27 dalībvalstu tirgū.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Parlaments vēlas saņemt skaidrojumus par šādiem jautājumiem:

1. Ko Komisija dara, lai nodrošinātu MVU lielāku dalību ES iekšējā pārrobežu tirdzniecībā un tirdzniecībā ar trešām valstīm?

2. Ko Komisija dara, lai novērstu ES tiesību aktu pārmērīgas sarežģīšanas kultūru, kuru valstu līmenī piekopj dalībvalstis? Vai pastāv ES tiesību aktu īstenošanas dalībvalstīs ietekmes uz MVU novērtējums?

3. Vai Komisija var izsmeļoši paskaidrot iesmeslus, kuru dēļ dažu dalībvalstu MVU reakcija ir bijusi daudz lielāka par citu dalībvalstu MVU rekaciju? Vai atsevišķās dalībvalstīs uzņēmumi nav pietiekami informēti vai arī iegūtās atsauksmes, iespējams, negatīvi ietekmēja citi faktori?

4. Vai Komisija apsver iespēju izveidot tīmekļa lietotni, ar kuras palīdzību Komisijas pārvalde norādītu par gaidāmo priekšlikumu ietekmi un ietekmes apmēru uz MVU?