Parlementaire vraag - O-000049/2014Parlementaire vraag
O-000049/2014

  Het "Top Ten"-overleg en de vermindering van de EU-regeldruk voor kmo's

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000049/2014
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Paul Rübig
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie

Procedure : 2013/2711(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000049/2014
Ingediende teksten :
O-000049/2014 (B7-0118/2014)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Het Europees Parlement volgt het beleid van de Unie met betrekking tot kleine, middelgrote en micro-ondernemingen op de voet en steunt de Commissie bij haar inspanningen om de administratieve rompslomp die voortvloeit uit EU-regelgeving te verminderen, met name voor kmo's. De "Top Ten"-exercitie is nuttig omdat ze kmo's de kans biedt hun mening te formuleren over wat zij als de grootste belemmeringen ervaren in de EU-regelgeving. Het Parlement heeft evenwel herhaaldelijk zijn bezorgdheid geuit over het feit dat kmo's er nog niet in geslaagd zijn het potentieel van de interne markt aan te boren, en heeft er de aandacht op gevestigd dat slechts 25% van de kmo's exporteren binnen de EU-27.

Kan de Commissie in het licht van het bovenstaande het volgende verduidelijken:

1.  Wat onderneemt de Commissie om ervoor te zorgen dat kmo's een groter aandeel hebben in de grensoverschrijdende handel binnen de EU en in de handel met derde landen?

2.  Wat onderneemt de Commissie om de cultuur van overreglementering inzake EU-regelgeving op nationaal niveau door de lidstaten te beëindigen? Bestaat er een beoordeling van de impact van de nationale uitvoering van EU-regelgeving op kmo's?

3.  Kan de Commissie gedetailleerd verklaren waarom er een veel grotere respons was van kmo's uit bepaalde lidstaten ten opzichte van deze uit andere lidstaten? Was er een gebrek aan besef in bepaalde lidstaten of waren er andere factoren die een verkeerd licht zouden kunnen hebben geworpen op de verzamelde feedback?

4.  Overweegt de Commissie een ​​webapplicatie te ontwikkelen waarmee de administratie kan aangeven of en in welke mate nieuwe voorstellen een invloed zullen hebben op kmo's?

Ingediend: 14.3.2014

Doorgezonden: 18.3.2014

Uiterste datum beantwoording: 25.3.2014