Pytanie poselskie - O-000049/2014Pytanie poselskie
O-000049/2014

Proces konsultacji dotyczący dziesięciu najbardziej obciążających regulacji oraz zmniejszenie obciążeń MŚP regulacjami UE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000049/2014
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Paul Rübig, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Procedura : 2013/2711(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000049/2014
Teksty złożone :
O-000049/2014 (B7-0118/2014)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Parlament Europejski pilnie śledzi politykę Unii w zakresie MŚP i mikroprzedsiębiorstw; poparł także działania Komisji mające na celu ograniczenie obciążeń administracyjnych wynikających z prawa UE, dotykających w szczególności MŚP. Proces konsultacji dotyczący dziesięciu najbardziej obciążających regulacji jest przydatny, gdyż stwarza MŚP okazję do wyrażenia opinii na temat tego, co według nich stanowi w prawie UE największą przeszkodę w ich działalności. Parlament niejednokrotnie wyrażał jednak zaniepokojenie tym, że MŚP nie zdołały dotychczas wykorzystać możliwości jednolitego rynku oraz zwracał uwagę na fakt, że jedynie 25% MŚP prowadzi eksport w obrębie UE-27.

Ze względu na powyższe Parlament domaga się następujących wyjaśnień.

1. Jakie działania podejmuje Komisja, aby zapewnić większy udział MŚP w wewnątrzunijnym handlu transgranicznym oraz w wymianie handlowej z państwami trzecimi?

2. Jakie działania podejmuje Komisja, aby wyeliminować praktykę nadmiernie rygorystycznego wdrażania prawa UE na szczeblu krajowym przez państwa członkowskie? Czy istnieje jakakolwiek ocena skutków, jakie wdrażanie prawa UE na szczeblu krajowym wywiera na MŚP?

3. Czy Komisja może szczegółowo wyjaśnić, dlaczego w niektórych państwach członkowskich konsultacje spotkały się z o wiele większym oddźwiękiem ze strony MŚP niż w innych? Czy w niektórych państwach członkowskich zabrakło informacji, czy też wystąpiły inne czynniki, które mogły zniekształcić zebrane opinie?

4. Czy Komisja rozważa możliwość opracowania aplikacji internetowej, za pomocą której jej administracja wskazywałaby, czy i w jakim stopniu przyszłe wnioski wpłyną na MŚP?