Parlamentsfråga - O-000049/2014Parlamentsfråga
O-000049/2014

Topp 10-samrådet och att minska EU-regelbördan för små och medelstora företag

Fråga för muntligt besvarande O-000049/2014
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Paul Rübig, för utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Förfarande : 2013/2711(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000049/2014
Ingivna texter :
O-000049/2014 (B7-0118/2014)
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentet följer mycket noga unionens politik för små och medelstora företag och mikroföretag, och stöder kommissionen i dess ansträngningar att minska byråkratin till följd av EU:s lagstiftning, särskilt i små och medelstora företag. Nyttan med topp 10-samrådet är att det ger små och medelstora företag möjligheten att yttra sig om det som de anser vara de största hindren för dem i EU:s lagstiftning. Parlamentet har dock upprepade gånger uttryckt sin oro över att små och medelstora företag ännu inte har lyckats utnyttja den inre marknadens potential, och har fäst uppmärksamheten vid att endast 25 procent av de små och medelstora företagen exporterar till andra länder inom EU-27.

Mot bakgrund av det ovan sagda begär parlamentet följande klargöranden:

1. Vad gör kommissionen för att garantera att små och medelstora företag aktivare deltar i den gränsöverskridande handeln inom EU och i handeln med tredjeländer?

2. Vad gör kommissionen för att förhindra att medlemsstaterna kompletterar EU-bestämmelser med egna, nationella bestämmelser (s.k. gold-plating)? Har man utvärderat vilken effekt den nationella tillämpningen av EU:s lagstiftning har på små och medelstora företag?

3. Kan kommissionen i detalj redogöra för varför svarsfrekvensen från små och medelstora företag var avsevärt mycket högre i vissa medlemsstater än i andra? Rådde det brist på information om samrådet i vissa medlemsstater, eller fanns det andra faktorer som kunde ha påverkat den återkoppling som samlades in?

4. Har kommissionen planer på att ta fram en webbaserad tillämpning som kunde göra det möjligt för dess administration att ange om och i vilken utsträckning små och medelstora företag skulle komma att påverkas av framtida förslag?