Parlamendi esitatud küsimus - O-000050/2014Parlamendi esitatud küsimus
O-000050/2014

Murettekitav maksete puudujääk ELi-poolse välisabi rahastamise osas

Suuliselt vastatav küsimus O-000050/2014
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
Alain Lamassoure, Eelarvekomisjoni nimel

Menetlus : 2014/2697(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000050/2014
Esitatud tekstid :
O-000050/2014 (B7-0114/2014)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Komisjoni hiljutiste andmete kohaselt tekib 2014. aastal tõsine maksete puudujääk humanitaarabi rahastamise osas. Üks kolmandik kõikidest 2014. aastal saadaval olevatest maksetest humanitaarabi rahastamiseks on juba tehtud ning eeldatav maksete puudujääk humanitaarabi valdkonnas ulatub 2014. aastal 400 miljoni euroni, millest 150 miljoni euro suurune puudujääk tekkis juba 2013. aasta juulis.

See mitte ainult ei takista ELi tasumast olemasolevaid arveid, vaid häirib ka Euroopa Komisjoni tööprogrammis 2014. aastaks kavandatud uute meetmete väljatöötamist ja käivitamist.

Raskused rahavoogude osas mõjutavad ka teisi välisrahastamisvahendeid (stabiliseerimis- ja rahutagamisvahend ning demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend), mis mõnede allikate andmetel nõuavad vähemalt 100 miljoni euro suurust täiendavat maksete assigneeringut, kuna kriisiolukorrani jõutakse juba 2014. aasta juunis. Olukord võib veelgi tõsisemaks muutuda siis, kui Ukraina abipakett, mis komisjoni ettepaneku alusel Euroopa Ülemkogu poolt 6. märtsil 2014. aastal heaks kiideti, nõuab lisaks 2014. aasta eelarves kinnitatud vahenditele veel täiendavate rahaliste vahendite kasutuselevõttu.

1. Kas nõukogu on valmis viivitamata heaks kiitma mis tahes Euroopa Komisjoni ettepaneku täiendavate maksete assigneeringutel põhineva paranduseelarve kujul vastavalt ELi 2014. aasta eelarvega vastu võetud maksete assigneeringuid puudutavale ühisavaldusele, millega kõik kolm institutsiooni nõustusid tagama vajalike rahaliste vahendite olemasolu liidu seaduslike kohustuste täitmiseks kolmandate osapoolte suhtes?

2. Arvestades et maksete puudujääk mõjutab tõsiselt humanitaarabi ja mitmeid teisi ELi poliitikaid, kas nõukogu saaks anda kinnituse oma valmisolekust võtta kasutusele mis tahes paindlikkusmehhanism, mis on sätestatud aastate 2014–2020 mitmeaastase finantsraamistiku uues määruses ja institutsioonidevahelises kokkuleppes, sealhulgas ettenägematute kulude varu, et leida olukorrale lahendus?