Parlamentná otázka - O-000050/2014Parlamentná otázka
O-000050/2014

Alarmujúci nedostatok prostriedkov na financovanie vonkajšej pomoci EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie O-000050/2014
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Alain Lamassoure, v mene Výboru pre rozpočet

Postup : 2014/2697(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000050/2014
Predkladané texty :
O-000050/2014 (B7-0114/2014)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Podľa informácií, ktoré nedávno poskytla Komisia, v roku 2014 je vážny nedostatok prostriedkov na humanitárnu pomoc. Jedna tretina všetkých dostupných prostriedkov na rok 2014 v oblasti humanitárnej pomoci je už vyčerpaná a očakáva sa, že v roku 2014 budú chýbať prostriedky v oblasti humanitárnej pomoci vo výške 400 miliónov eur, z čoho 150 miliónov eur už chýbalo v júli 2013.

Nielenže to zabraňuje EÚ platiť existujúce účty, ale bude to sťažovať aj tvorbu programov a začatie nových činností plánovaných na rok 2014 v pracovnom programe Komisie.

Kríza peňažných tokov má vplyv na iné nástroje financovania z externých zdrojov (napr. na nástroj stability a mieru a európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva), čo si podľa niektorých zdrojov bude vyžadovať navyše minimálne 100 miliónov eur platobných rozpočtových prostriedkov, keďže už v júni 2014 dosiahnu kritický bod. Táto situácia sa môže ešte ďalej zhoršiť, ak si balík pomoci pre Ukrajinu, ktorý schválila Európska rada 6. marca 2014 na základe návrhu Komisie, vyžiada mobilizáciu dodatočných finančných prostriedkov okrem tých, ktoré boli už odsúhlasené v rozpočte na rok 2014.

1. V súlade so spoločným vyhlásením o platobných rozpočtových prostriedkoch prijatým s rozpočtom EÚ na rok 2014, v ktorom sa všetky tri inštitúcie zaviazali, že zabezpečia sprístupnenie potrebných finančných prostriedkov, aby Únia mohla plniť svoje zákonné záväzky voči tretím stranám, je Rada pripravená prijať rýchlo akýkoľvek návrh Komisie v podobe opravného rozpočtu na základe mimoriadnych platobných rozpočtových prostriedkov?

2. Vzhľadom na to, že nedostatok prostriedkov vážne ovplyvňuje humanitárnu pomoc a rad ďalších politík EÚ, môže Rada potvrdiť, že je v záujme riešenia situácie pripravená mobilizovať akýkoľvek pružný mechanizmus uvedený v novom nariadení o viacročnom finančnom rámci na obdobie 2014 – 2020 a v medziinštitucionálnej dohode, a to vrátane mimoriadnej rezervy?