Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000051/2014Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000051/2014

Ανησυχητική ανεπάρκεια κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000051/2014
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Alain Lamassoure, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών

Διαδικασία : 2014/2697(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000051/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000051/2014 (B7-0115/2014)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες από την Επιτροπή, υπάρχει μια σοβαρή ανεπάρκεια πιστώσεων πληρωμών το 2014 για την ανθρωπιστική βοήθεια. Το ένα τρίτο όλων των διαθέσιμων πιστώσεων για το 2014 για την ανθρωπιστική βοήθεια έχουν ήδη δαπανηθεί, και η αναμενόμενη ανεπάρκεια πληρωμών στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας το 2014 ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 150 εκατ. ευρώ ήδη λείπουν από τον Ιούλιο του 2013.

Αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα στην ΕΕ μόνο στην πληρωμή των λογαριασμών που ήδη τρέχουν, αλλά θα εμποδίσει και τον προγραμματισμό και την έναρξη των νέων δράσεων που προγραμματίζονται για το 2014 στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής.

Η κρίση των ταμειακών ροών επηρεάζει και άλλα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης (όπως το Μέσο για τη Σταθερότητα και την Ειρήνη και το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου), που, σύμφωνα με ορισμένες πηγές θα απαιτήσουν τουλάχιστον ένα επιπλέον ποσό 100 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών, δεδομένου ότι έχουν ήδη φτάσει σε σημείο κρίσης τον Ιούνιο του 2014. Η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω αν το πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 6 Μαρτίου 2014 με βάση πρόταση της Επιτροπής, απαιτήσει την κινητοποίηση πρόσθετων πόρων επιπλέον αυτών που ήδη ψηφιστεί στον προϋπολογισμό του 2014.

1. Ποιες συγκεκριμένες προτάσεις θα υποβάλει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα θα είναι διαθέσιμα ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες που αφορούν την εξωτερική βοήθεια (συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων επιπρόσθετων αναγκών σε περίπτωση νέων κρίσεων που απαιτούν άμεση δράση), και πότε θα υποβληθούν αυτές οι προτάσεις; Σε σχέση με αυτά, σχεδιάζει η Επιτροπή να προτείνει νέες μεταφορές πιστώσεων ή/και αλλαγές στον προϋπολογισμό (και εάν ναι, πότε);

2. Δεδομένου ότι η ανεπάρκεια στις πιστώσεις πληρωμών επηρεάζει σοβαρά την ανθρωπιστική βοήθεια και μια σειρά από άλλες πολιτικές της ΕΕ, μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει την ετοιμότητά του να κινητοποιήσει οποιονδήποτε μηχανισμό ευελιξίας που κατοχυρώνεται στο νέο κανονισμό για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020, και τη διοργανική συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση της κατάστασης;