Парламентарен въпрос - O-000053/2014Парламентарен въпрос
O-000053/2014

Тревожен недостиг на бюджетни кредити за плащания за финансирането на външната помощ на ЕС

Въпрос с искане за устен отговор O-000053/2014
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Eva Joly, от името на Комисия по развитие

Процедура : 2014/2697(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000053/2014
Внесени текстове :
O-000053/2014 (B7-0116/2014)
Гласувания :
Приети текстове :

Съгласно неотдавна подадената информация от страна на Комисията, съществува сериозен недостиг на бюджетни кредити за плащанията през 2014 г. във връзка с хуманитарната помощ. Една трета от всички налични бюджетни кредити за плащания за 2014 г. по отношение на хуманитарната помощ са вече похарчени, а очакваният недостиг на бюджетните кредити в сферата на хуманитарната помощ през 2014 г. възлиза на 400 милиона евро, от които 150 милиона евро липсваха още през юли 2013 г.

Това не само пречи на ЕС да плаща съществуващите сметки, но също така ще възпрепятства програмирането и лансирането на новите действия, запланувани в работната програма на Комисията за 2014 г.

Кризата с паричните потоци засяга други външни инструменти за финансиране (като Инструмента за стабилност и мир и Европейския инструмент за демокрация и права на човека), което според някои източници на информация би довело до необходимостта от най-малко 100 милиона евро извънредни бюджетни кредити за плащания, тъй като те ще са достигнали критичната си точка още през юни 2014 г. Положението може да се влоши допълнително, ако пакетът за Украйна, одобрен от Европейския съвет на 6 март 2014 г. въз основа на предложение на Комисията, наложи мобилизирането на допълнителни средства, освен тези, които вече са гласувани в бюджета за 2014 г.

1. В съответствие със съвместното изявление относно кредитите за плащания, прието заедно с бюджета на ЕС за 2014 г., в което трите институции се ангажираха да гарантират, че необходимите финансови средства ще бъдат осигурени, за да може Съюзът да изпълни своето законно задължение по отношение на трети страни, дали Съветът е готов да приеме бързо всяко предложение на Комисията под формата на коригиращ бюджет, основаващ се на извънредни кредити за плащания?

2. Предвид факта, че недостигът на кредити за плащания сериозно застрашава хуманитарната помощ и редица други политики на ЕС, може ли Съветът да потвърди своята готовност за мобилизиране на всеки един гъвкав механизъм, заложен в новия регламент относно многогодишната финансова рамка за периода 2014 — 2020 г. и Междуинституционалното споразумение, в това число маржа за непредвидени разходи, за да се справи с това положение?