Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000053/2014Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000053/2014

Alarmerende mangel på bevillinger til finansiering af EU's bistand til tredjelande

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000053/2014
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 115
Eva Joly, for Udviklingsudvalget

Procedure : 2014/2697(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000053/2014
Indgivne tekster :
O-000053/2014 (B7-0116/2014)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Ifølge oplysninger, som Kommissionen for nylig har fremlagt, er der i 2014 alvorlig mangel på bevillinger til humanitær støtte. En tredjedel af alle tilgængelige bevillinger for 2014 til humanitær støtte er allerede blevet brugt, og den forventede bevillingsmangel på området for humanitær støtte i 2014 beløber sig til 400 mio. EUR, hvoraf 150 mio. EUR allerede manglede i juli 2013.

Dette betyder ikke alene, at det forhindrer EU i at betale udestående regninger, men også at det vil hindre programmeringen og igangsættelsen af de nye tiltag, som ifølge Kommissionens arbejdsprogram er planlagt til at finde sted i 2014.

Likviditetskrisen påvirker andre eksterne finansieringsinstrumenter (såsom instrumentet for fred og stabilitet og det europæiske instrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder), som ifølge visse kilder vil kræve mindst 100 mio. EUR yderligere i betalingsbevillinger, idet de allerede vil have nået deres kritiske punkt i juni 2014. Situationen kan blive yderligere forværret, hvis støttepakken til Ukraine, som blev godkendt af Det Europæiske Råd den 6. marts 2014 på grundlag af et forslag fra Kommissionen, kræver anvendelse af yderligere midler ud over de midler, som blev vedtaget under 2014-budgettet.

1. Er Rådet i overensstemmelse med den fælles erklæring om betalingsbevillinger, som blev vedtaget under 2014-budgettet, hvor alle tre institutioner forpligtede sig til at sørge for, at der stilles tilstrækkelige finansielle midler til rådighed til, at Unionen kan opfylde sine juridiske forpligtelser over for tredjemand, rede til hurtigt at vedtage ethvert forslag fra Kommissionen i form af et ændringsbudget baseret på ekstra betalingsbevillinger?

2. Kan Rådet, i betragtning af at manglen på betalingsbevillinger har en alvorlig indvirkning på den humanitære støtte og på en række EU-politikker, bekræfte, at den er rede til at anvende enhver fleksibilitetsmekanisme indeholdt i den nye forordning om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 og den interinstitutionelle aftale, herunder margenen til uforudsete udgifter, til at håndtere denne situation?