Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000053/2014Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000053/2014

Ανησυχητική έλλειψη πιστώσεων πληρωμών για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000053/2014
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Eva Joly, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

Διαδικασία : 2014/2697(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000053/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000053/2014 (B7-0116/2014)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες της Επιτροπής, υπάρχει μεγάλη έλλειψη πιστώσεων πληρωμών για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2014. Το ένα τρίτο του συνόλου των διαθέσιμων πιστώσεων πληρωμών για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2014 έχει ήδη δαπανηθεί και η έλλειψη πιστώσεων πληρωμών στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας για το 2014 αναμένεται ότι θα ανέλθει σε 400 δισεκατομμύρια ευρώ, 150 από τα οποία έλειπαν ήδη τον Ιούλιο του 2013.

Η έλλειψη αυτή όχι μόνο δεν επιτρέπει στην ΕΕ να πληρώσει υφιστάμενους λογαριασμούς, αλλά θα αποτελέσει επίσης εμπόδιο στον προγραμματισμό και τη δρομολόγηση νέων δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2014.

Το πρόβλημα ρευστότητας επηρεάζει άλλα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα (όπως τον Μηχανισμό Σταθερότητας και Ειρήνης και το Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου), για τα οποία, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, θα χρειαστεί τουλάχιστον επιπλέον ποσό 100 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών, δεδομένου ότι τον Ιούνιο του 2014 θα βρίσκονται ήδη σε κρίσιμο σημείο. Η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο εάν, για τη δέσμη ενισχύσεων για την Ουκρανία, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 6 Μαρτίου 2014 βάσει πρότασης της Επιτροπής, απαιτηθεί η αποδέσμευση πρόσθετων πόρων, πέραν εκείνων που ψηφίστηκαν ήδη στον προϋπολογισμό του 2014.

1. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών που εγκρίθηκε με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2014, με την οποία τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύθηκαν να διασφαλίσουν τη διάθεση των αναγκαίων δημοσιονομικών μέσων ώστε να μπορεί η Ένωση να εκπληρώνει τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι τρίτων, είναι το Συμβούλιο διατεθειμένο να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση ενδεχόμενη πρόταση της Επιτροπής, υπό τη μορφή διορθωτικού προϋπολογισμού, για πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών;

2. Δεδομένου ότι η έλλειψη πιστώσεων πληρωμών συνιστά σοβαρό πλήγμα για την ανθρωπιστική βοήθεια και για μια σειρά άλλων πολιτικών της ΕΕ, μπορεί το Συμβούλιο να επιβεβαιώσει ότι, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση, είναι έτοιμο να κινητοποιήσει κάθε μηχανισμό ευελιξίας που προβλέπεται στον νέο κανονισμό για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 και τη διοργανική συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου για απρόβλεπτα;