Parlamendi esitatud küsimus - O-000053/2014Parlamendi esitatud küsimus
O-000053/2014

Murettekitav maksete puudujääk ELi välisabi rahastamisel

Suuliselt vastatav küsimus O-000053/2014
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
Eva Joly, Arengukomisjoni nimel

Menetlus : 2014/2697(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000053/2014
Esitatud tekstid :
O-000053/2014 (B7-0116/2014)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Komisjoni hiljutiste andmete kohaselt tekib 2014. aastal humanitaarabi rahastamisel tõsine maksete puudujääk. Üks kolmandik kõigist 2014. aastal humanitaarabi rahastamiseks saada olevatest maksetest on juba ära kasutatud ja eeldatav maksete puudujääk humanitaarabi valdkonnas ulatub 2014. aastal 400 miljoni euroni, millest 150 miljoni euro suurune puudujääk tekkis juba 2013. aasta juulis.

See mitte ainult ei takista ELi tasumast olemasolevaid arveid, vaid pidurdab ka Euroopa Komisjoni tööprogrammis 2014. aastaks kavandatud uute meetmete väljatöötamist ja käivitamist.

Probleemid rahavoogudega mõjutavad ka teisi välisrahastamisvahendeid (näiteks stabiliseerimis- ja rahutagamisvahend ning demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend), mis nõuavad mõnedel andmetel vähemalt 100 miljoni euro suurust täiendavat maksete assigneeringut, kuna kriisiolukorrani jõutakse juba 2014. aasta juunis. Olukord võib veelgi tõsisemaks muutuda siis, kui Ukraina abipakett, mille Euroopa Ülemkogu 6. märtsil 2014 komisjoni ettepaneku alusel kinnitas, nõuab lisaks 2014. aasta eelarves kinnitatule täiendavate rahaliste vahendite kasutuselevõttu.

1. Kas nõukogu on valmis kiitma viivitamata heaks Euroopa Komisjoni mis tahes ettepaneku täiendavatel maksete assigneeringutel põhineva paranduseelarve kohta vastavalt koos ELi 2014. aasta eelarvega vastu võetud maksete assigneeringuid käsitlevale ühisavaldusele, millega kõik kolm institutsiooni nõustusid tagama vajalikud vahendid, et liit saaks täita oma seaduslikud kohustused kolmandate osapoolte ees?

2. Võttes arvesse, et maksete puudujääk mõjutab tõsiselt humanitaarabi ja mitmeid teisi ELi poliitikavaldkondi, kas nõukogu saaks kinnitada valmisolekut võtta kasutusele mis tahes paindlikkusmehhanism, mis on sätestatud uues mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) määruses ja institutsioonidevahelises kokkuleppes, sealhulgas ettenägematute kulude varu, et leida olukorrale lahendus?