Parlamenta jautājums - O-000053/2014Parlamenta jautājums
O-000053/2014

Satraucošais maksājumu apropriāciju trūkums ES ārējā atbalsta finansēšanai

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000053/2014
Padomei
Reglamenta 115. pants
Eva Joly, Attīstības komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2014/2697(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000053/2014
Iesniegtie teksti :
O-000053/2014 (B7-0116/2014)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Komisijas nesen sniegtā informācija liecina, ka 2014. gadā izveidojies ļoti liels maksājumu apropriāciju trūkums humānās palīdzības sniegšanai. Viena trešdaļa no visām 2014. gadā humānajai palīdzībai atvēlētajām maksājumu apropriācijām jau ir izlietota, un ir sagaidāms, ka 2014. gadā humānajai palīdzībai trūkstošo maksājumu apropriāciju apmērs būs EUR 400 miljoni, turklāt EUR 150 miljoni trūka jau 2013. gada jūlijā.

Līdz ar to ES ne tikai nav iespējams apmaksāt kārtējos rēķinus, bet arī tiks kavēta Komisijas darba programmā paredzēto 2014. gada jauno pasākumu plānošana un ieviešana.

Naudas plūsmas krīze skar arī citus ārējo darbību finansēšanas instrumentus (piemēram, Stabilitātes un miera instrumentu un Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu), kam saskaņā ar dažām ziņām būs nepieciešami vēl vismaz EUR 100 miljoni maksājumu apropriācijās, jo šiem instrumentiem līdzekļi sāks trūkt jau 2014. gada jūnijā. Situācija var pasliktināties vēl vairāk, ja, īstenojot atbilstīgi Komisijas priekšlikumam Eiropadomes 2014. gada 6. martā apstiprināto atbalsta paketi Ukrainai, papildus tiem līdzekļiem, par kuriem tika balsots, pieņemot 2014. gada budžetu, būs jāizmanto arī citi līdzekļi.

1. Vai Padome ir gatava ātri pieņemt ikvienu Komisijas priekšlikumu, kas tiktu iesniegts kā budžeta grozījums, pamatojoties uz papildu maksājumu apropriācijām, lai tādējādi pildītu kopā ar ES 2014. gada budžetu pieņemto kopīgo paziņojumu par maksājumu apropriācijām, kurā visas trīs iestādes apņēmās nodrošināt, ka būs pieejami nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai Savienība varētu pildīt savas juridiskās saistības pret trešām personām?

2. Tā kā maksājumu apropriāciju trūkums smagi skar humāno palīdzību un vairākas citas ES politikas jomas, vai nolūkā novērst pašreizējo problēmu Padome var apstiprināt savu gatavību izmantot ikvienu elastīguma mehānismu, kas paredzēts jaunajā regulā par daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam un iestāžu nolīgumā, tostarp neparedzēto izdevumu rezervi?