Parlementaire vraag - O-000053/2014Parlementaire vraag
O-000053/2014

Alarmerend tekort aan betalingen ter financiering van externe steun van de EU

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000053/2014
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Eva Joly, namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking

Procedure : 2014/2697(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000053/2014
Ingediende teksten :
O-000053/2014 (B7-0116/2014)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Volgens onlangs door de Commissie verstrekte gegevens is er in 2014 sprake van een ernstig tekort aan betalingen voor humanitaire hulp. Een derde van alle beschikbare betalingen voor humanitaire hulp in 2014 is inmiddels verricht, en het verwachte tekort aan betalingen in 2014 op het gebied van humanitaire hulp zal 400 miljoen euro bedragen, waarvan 150 miljoen euro al in juli 2013 ontbrak.

Dit heeft niet alleen tot gevolg dat dat de EU bestaande facturen niet betaalt, maar het heeft ook een belemmerende werking op de programmering en invoering van nieuwe acties die in het kader van het werkprogramma van de Commissie voor 2014 zijn gepland.

De liquiditeitscrisis treft ook andere externe-financieringsinstrumenten (zoals het vredes- en stabiliteitsinstrument en het Europees instrument voor democratie en mensenrechten), die volgens bepaalde bronnen minstens 100 miljoen euro extra aan betalingskredieten nodig hebben, aangezien ze reeds in juni 2014 een crisispunt bereiken. De situatie kan verder verslechteren als wordt bevestigd dat voor het steunpakket voor Oekraïne, dat op basis van een Commissievoorstel op 6 maart 2014 door de Europese Raad is goedgekeurd, aanvullende middelen moeten worden vrijgemaakt bovenop die welke na stemming al in de begroting voor 2014 zijn opgenomen.

1. Is de Raad bereid om een Commissievoorstel in de vorm van een begrotingswijziging voor extra betalingskredieten op korte termijn goed te keuren, overeenkomstig de gemeenschappelijke verklaring betreffende de betalingskredieten die tegelijk met de begroting is aangenomen, waarin alle drie instellingen zich verbinden om de financiële middelen vrij te maken die de Unie in staat stellen om aan haar juridische verplichtingen tegenover derde partijen te vervullen?

2. Kan de Raad, gezien de ernstige gevolgen van het betalingstekort voor de humanitaire hulp en diverse andere EU-beleidsterreinen, bevestigen dat ij bereid is om een in de nieuwe MFK-verordening 2014-2020 en de interinstitutionele overeenkomst vervat flexibiliteitsmechanisme, met inbegrip van de marge voor nooduitgaven, aan te wenden om deze situatie het hoofd te bieden?