Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000058/2014Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000058/2014

Πρόσφατες πλημμύρες σε Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία, Σερβία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη

9.7.2014

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000058/2014
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Andor Deli, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij, Iuliu Winkler, Marian-Jean Marinescu, Ildikó Gáll-Pelcz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Τις τελευταίες εβδομάδες, μία σοβαρότατη φυσική καταστροφή έπληξε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ρουμανία, η Σερβία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες καταστροφικών πλημμυρών, οι οποίες προκάλεσαν πολυάριθμους θανάτους και τραυματισμούς και κατέστησαν αναγκαία την απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων από τις κατοικίες τους. Πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες πλημμύρες των τελευταίων είκοσι ετών. Εις ένδειξη αλληλεγγύης, η πλειονότητα των κρατών μελών προσέφεραν άμεση υποστήριξη και βοήθεια, ενέργεια η οποία συντονίστηκε από την Επιτροπή. Η ΕΕ κινητοποιεί υποστήριξη για την αποκατάσταση και ανοικοδόμηση των πληγεισών περιοχών από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο για τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες, ενώ επιπλέον βοήθεια διατίθεται μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ).

1. Καλύπτει ο πρόσφατα τροποποιημένος κανονισμός του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιπτώσεις καταστροφών που συνέβησαν πριν την 28η Ιουνίου 2014, ανεξαρτήτως του αν έχουν υποβληθεί αιτήσεις, ή αφορά μόνο τις καταστροφές που έλαβαν χώρα μετά από την έναρξη ισχύος του;

2. Είναι το ποσό που διατίθεται σήμερα από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΜΠΒ επαρκές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ευρωπαϊκών χωρών που επλήγησαν από την καταστροφή, και ιδιαίτερα των υποψήφιων για ένταξη χωρών, δεδομένου του τεράστιου κόστους ανακατασκευής των υποδομών πρόληψης πλημμυρών;

3. Θεωρεί η Επιτροπή απαραίτητο να προβλεφθεί η δημιουργία ενός ειδικού τομέα πολιτικής στον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ, ο οποίος θα αφορά τόσο τις φυσικές όσο και τις ανθρωπογενείς καταστροφές, προκειμένου να αποφευχθεί η αφαίρεση κεφαλαίων από άλλες θεματικές προτεραιότητες, τα οποία προορίζονται ειδικά για την προενταξιακή βοήθεια της Ένωσης;