Parlamendi esitatud küsimus - O-000058/2014Parlamendi esitatud küsimus
O-000058/2014

Hiljutised üleujutused Bulgaarias, Horvaatias, Rumeenias, Serbias ning Bosnias ja Hertsegoviinas

9.7.2014

Suuliselt vastatav küsimus O-000058/2014
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Andor Deli, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij, Iuliu Winkler, Marian-Jean Marinescu, Ildikó Gáll-Pelcz, fraktsiooni PPE nimel

Viimaste nädalate jooksul on mitmed Euroopa riigid kannatanud looduskatastroofi tagajärjel. Bulgaaria, Horvaatia, Rumeenia, Serbia ning Bosnia ja Hertsegoviina võitlevad tohutu üleujutuse tagajärgedega, mis on põhjustanud arvukalt surmajuhtumeid ja vigastusi ning mille tõttu on evakueeritud tuhandeid inimesi. See üleujutus on olnud üks tõsisemaid viimase kahe aastakümne jooksul. Enamik liikmesriikidest pakkus solidaarsusavaldusena viivitamatut abi ja toetust, kooskõlastades oma tegevuse komisjoniga. EL kasutab taastamiseks ja ülesehitamiseks toetust ELi Solidaarsusfondilt, mis on juba kättesaadav liikmesriikidele ning ka kandidaatriikidele, täiendavat abi antakse ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) kaudu.

1. Kas hiljuti muudetud ELi Solidaarsusfondi määrus on kohaldatav ka katastroofidele, mis toimusid enne 28. juunit 2014, olenemata sellest, kas avaldus on esitatud või mitte, või kohaldatakse seda ainult neile katastroofidele, mis on toimunud peale nimetatud määruse jõustumist?

2. Kas ELi Solidaarsusfondi ja IPA raames hetkel saadaolev kogusumma on piisav kannatada saanud Euroopa riikide, eelkõige kandidaatriikide probleemidega tegelemiseks, pidades silmas tohutuid kulusid üleujutuste ennetamise struktuuri ülesehitamiseks?

3. Kas komisjon peab vajalikuks määrata IPA II raames kindlaks eraldiseisva poliitikavaldkonna looduskatastroofide ja inimtegevusest tingitud katastroofide tarbeks, et vältida teistele temaatilistele prioriteetidele liidu ühinemiseelse abi rahastamisvahenditest eraldatud vahendite vähenemist?