Parlamentsfråga - O-000058/2014Parlamentsfråga
O-000058/2014

Översvämningarna i Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Serbien och Bosnien-Hercegovina

9.7.2014

Fråga för muntligt besvarande O-000058/2014
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Andor Deli, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij, Iuliu Winkler, Marian-Jean Marinescu, Ildikó Gáll-Pelcz, för PPE-gruppen

De senaste veckorna har en rad europeiska länder drabbats av en allvarlig naturkatastrof. Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Serbien och Bosnien-Hercegovina kämpar med följderna av de svåra översvämningar som ledde till att ett flertal människor miste livet eller skadades och att tusentals måste evakueras. Översvämningarna var bland de värsta på tjugo år. För att visa sin solidaritet bidrog merparten av medlemsstaterna omedelbart med stöd och hjälp, som samordnades av kommissionen. EU mobiliserar stöd för återhämtning och återuppbyggande från EU:s solidaritetsfond, som redan tillgängliggjorts för medlemsstater och kandidatländer, och ytterligare bistånd ges via instrumentet för stöd inför anslutningen.

1. Är den nyligen ändrade EUSF-förordningen tillämplig på katastrofer som inträffade före den 28 juni 2014, oavsett huruvida en ansökan lämnats in eller inte, eller endast på sådana som inträffade efter det att den trädde i kraft?

2. Är det totalbelopp som för närvarande ges från EU:s solidaritetsfond och föranslutningsinstrumentet tillräckligt för att hantera problemen i de drabbade länderna, särskilt kandidatländerna, med tanke på de omfattande kostnaderna för att återuppbygga de översvämningsförebyggande strukturerna?

3. Anser kommissionen att man inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen II bör ange ett särskilt strategiområde för naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människan, så att man undviker att medel tas från andra tematiska prioriteringar som öronmärkts för unionens föranslutningsstöd?