Парламентарен въпрос - O-000076/2014Парламентарен въпрос
O-000076/2014

  Заетост и социални аспекти в стратегията "Европа 2020"

  Въпрос с искане за устен отговор O-000076/2014
  Съвета
  Член 128 от Правилника за дейността
  Marita Ulvskog, от името на Комисия по заетост и социални въпроси

  Процедура : 2014/2779(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-000076/2014
  Внесени текстове :
  O-000076/2014 (B8-0035/2014)
  Гласувания :
  Приети текстове :

  От 2010 г. насам средният брой на гражданите в ЕС, които са безработни или застрашени от бедност и социално изключване, се увеличава постоянно, като 120 милиона европейци живеят в бедност или са изложени на риск от изпадане в бедност. Съгласно прогнозите на Комисията е необходимо още 16 милиона граждани да бъдат назначени на работа, за да се изпълни целта на стратегията „Европа 2020“ за постигане на равнище на заетост от 75%. Освен това се увеличават различията в равнищата на заетост между държавите членки и сред регионите, което води до опасност в дългосрочен план да възникнат по-големи социални неравновесия.

  1. Счита ли Съветът, че икономическата криза и фискалната консолидация са довели до намаляване на инвестициите за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ в областта на заетостта и в социалната сфера? Ако това е така, как възнамерява Съветът да увеличи инвестициите?

  2. Счита ли Съветът, че ако новият набор от показатели за заетостта и социални показатели бъде допълнен с още показатели, ще се осигури по-цялостна картина на напредъка на държавите членки? Ако е така, кои допълнителни показатели са необходими?

  3. Какви биха били последиците, ако целите за заетостта и намаляването на бедността станат също така задължителни като тези за фискалната консолидация, за да бъдат социалните съображения еднакво важни като макроикономическите съображения?

  4. Счита ли Съветът, че за да се постигнат целите на „Европа 2020“ в областта на заетостта е необходимо да се премахнат пречките пред растежа и създаването на работни места, като например засилване на единния пазар, намаляване на регулаторната тежест на законодателството на ЕС и създаване на условия за предприятията да създават работни места?

  5. Как предвижда Съветът да засили ангажираността на равнището на държавите членки или на социалните партньори и гражданското общество, особено социалните НПО, за да се гарантира успешно изпълнение на стратегията „Европа 2020“?