Parlamentní otázka - O-000076/2014Parlamentní otázka
O-000076/2014

  Zaměstnanost a sociální aspekty ve strategii Evropa 2020

  Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000076/2014
  Radě
  článek 128 jednacího řádu
  Marita Ulvskog, za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

  Postup : 2014/2779(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  O-000076/2014
  Předložené texty :
  O-000076/2014 (B8-0035/2014)
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  Od roku 2010 počet nezaměstnaných občanů nebo občanů ohrožených chudobou a sociálním vyloučením v EU v průměru vzrostl, přičemž v chudobě žije nebo je chudobou ohroženo 120 milionů Evropanů. Podle prognóz Komise je ke splnění cíle 75% míry zaměstnanosti stanoveného ve strategii Evropa 2020 zapotřebí, aby našlo zaměstnání dalších 16 milionů občanů. Navíc rozdíly v míře zaměstnanosti mezi členskými státy a napříč regiony rostou, čímž se v dlouhodobém horizontu zvyšuje riziko vzniku větší sociální nerovnováhy.

  1. Je Rada přesvědčena, že hospodářská krize spolu s fiskální konsolidací vedla ke snížení investic určených k dosažení cílů strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti? Pokud ano, hodlá Rada investice zvýšit?

  2. Domnívá se Rada, že by nový srovnávací přehled o situaci v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti poskytl podrobnější představu o pokroku členských států, pokud by byly doplněny další ukazatele? Pokud ano, jaké další ukazatele jsou potřebné?

  3. Jaké by mělo důsledky, kdyby cíle v oblasti zaměstnanosti a snižování chudoby byly učiněny stejně závaznými jako cíle v oblasti fiskální konsolidace, aby tak měla sociální hlediska stejnou váhu jako hlediska makroekonomická?

  4. Je Rada přesvědčena, že pro dosažení cílů strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti je třeba odstranit překážky růstu a vytváření pracovních míst, např. posílením jednotného trhu, snížením regulační zátěže právních předpisů EU a zaváděním podmínek pro podniky k vytváření pracovních míst?

  5. Jakým způsobem hodlá Rada posílit zapojení sociálních partnerů a občanské společnosti, zejména sociálních nevládních organizací, na úrovni členských států s cílem zajistit úspěšné provádění strategie Evropa 2020?