Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000076/2014Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000076/2014

  Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af EU 2020-strategien

  Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000076/2014
  til Rådet
  jf. forretningsordenens artikel 128
  Marita Ulvskog, for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

  Procedure : 2014/2779(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  O-000076/2014
  Indgivne tekster :
  O-000076/2014 (B8-0035/2014)
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Siden 2010 er antallet af arbejdsløse eller personer, der er truet af fattigdom og social udstødelse, steget i EU generelt, og der er nu 120 mio. europæere, der lever i eller i risiko for fattigdom. Ifølge Kommissionens beregninger skal der skaffes beskæftigelse til yderligere 16 mio. mennesker for at nå målsætningen på 75 % beskæftigelse i EU 2020-strategien. Desuden vokser forskellene i beskæftigelsesgraden mellem medlemsstaterne og regionerne, hvilket indebærer risiko for tiltagende sociale uligheder på lang sigt.

  1. Mener Rådet, at den økonomiske krise sammen med finanspolitisk konsolidering har medført en nedgang i investeringerne i opnåelsen af Europa 2020-strategiens beskæftigelsesmæssige og sociale målsætninger? Agter Rådet, hvis dette er tilfældet, at øge investeringerne?

  2. Mener Rådet, at den nye resultattavle over beskæftigelsesmæssige og sociale indikatorer vil give et indgående billede af medlemsstaternes fremskridt, hvis de bliver suppleret med yderligere indikatorer? Hvilke yderligere indikatorer er der i bekræftende fald behov for?

  3. Hvilke virkninger ville det få, hvis reduktionsmålene for beskæftigelse og fattigdom blev gjort lige så bindene som dem for finanspolitisk konsolidering, således at sociale hensyn blev ligestillet med makroøkonomiske?

  4. Mener Rådet, at det for at nå Europa 2020-beskæftigelsesmålene er nødvendigt at fjerne hindringerne for vækst og beskæftigelse og f.eks. styrke det indre marked, begrænse regelbyrden under EU-lovgivningen og sikre de rette betingelser for, at der kan blive skabt jobs i virksomhederne?

  5. Hvorledes forestiller Rådet sig, at arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet, navnlig sociale ngo'er, kan blive inddraget i større omfang på medlemsstatsplan med henblik på at sikre, at EU 2020-strategien bliver en succes?