Διαδικασία : 2014/2779(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000076/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000076/2014 (B8-0035/2014)

Συζήτηση :

PV 25/11/2014 - 5
CRE 25/11/2014 - 5

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 185kWORD 28k
5 Νοεμβρίου 2014
O-000076/2014

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000076/2014

προς το Συμβούλιο

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Marita Ulvskog

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων


  Θέμα:  Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής ΕΕ 2020

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Από το 2010, ο αριθμός των άνεργων πολιτών ή εκείνων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αυξάνεται στην ΕΕ κατά μέσο όρο και ο αριθμός των Ευρωπαίων που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας ανέρχεται στα 120 εκατομμύρια. Σύμφωνα με προβλέψεις της Επιτροπής, απαιτείται να αυξηθεί ο αριθμός των απασχολούμενων κατά 16 εκατομμύρια προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για ποσοστό απασχόλησης 75%. Επιπλέον, οι αποκλίσεις στα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ περιφερειών εντείνονται, με αποτέλεσμα να προκύπτει ο κίνδυνος δημιουργίας αυξημένων κοινωνικών ανισοτήτων μακροπρόθεσμα.

1.  Πιστεύει το Συμβούλιο ότι η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική εξυγίανση οδήγησαν σε μειωμένες επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων για την απασχόληση και των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020; Εάν ναι, με ποιόν τρόπο προτίθεται το Συμβούλιο να αυξήσει τις επενδύσεις;

2.  Θεωρεί το Συμβούλιο ότι ο νέος πίνακας επιδόσεων για την απασχόληση και τους κοινωνικούς δείκτες θα παρείχε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της προόδου των κρατών μελών εάν συμπληρωνόταν με πρόσθετους δείκτες; Εάν ναι, ποιοι επιπλέον δείκτες χρειάζονται;

3.  Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις εάν οι στόχοι για την απασχόληση και τη μείωση της φτώχειας καθίσταντο εξίσου δεσμευτικοί με τους στόχους της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προκειμένου να τεθούν οι κοινωνικές και οι μακροοικονομικές παράμετροι σε ισότιμη βάση;

4.  Θεωρεί το Συμβούλιο ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την απασχόληση, είναι αναγκαίο να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, τον περιορισμό του κανονιστικού φόρτου της νομοθεσίας της ΕΕ και με τη δημιουργία προϋποθέσεων ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να δημιουργούν θέσεις εργασίας;

5.  Πώς σκοπεύει το Συμβούλιο να ενισχύσει τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως δε των κοινωνικών ΜΚΟ, σε επίπεδο κρατών μελών προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020;

Κατάθεση: 5.11.2014

Διαβίβαση: 6.11.2014

Λήξη προθεσμίας: 27.11.2014

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου