Parlamentin kysymys - O-000076/2014Parlamentin kysymys
O-000076/2014

  Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat

Suullisesti vastattava kysymys O-000076/2014
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Marita Ulvskog
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Menettely : 2014/2779(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000076/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000076/2014 (B8-0035/2014)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Vuodesta 2010 lähtien työttömien tai köyhyysuhan ja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien kansalaisten määrä EU:ssa on keskimäärin lisääntynyt, ja 120 miljoonaa eurooppalaista elää köyhyydessä tai köyhyysriskin alaisena. Komission ennusteiden mukaan tarvitaan 16 miljoonaa uutta työssäkäyvää ihmistä, jotta Eurooppa 2020 -strategian mukainen 75 prosentin työllisyystavoite saavutettaisiin. Lisäksi jäsenvaltioiden ja alueiden väliset erot työllisyysasteissa ovat kasvussa, minkä vuoksi sosiaalinen eriarvoisuus uhkaa lisääntyä pitkällä aikavälillä.

1.  Uskooko neuvosto, että talouskriisi ja julkisen talouden vakauttaminen ovat johtaneet niiden investointien vähenemiseen, joiden avulla Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalitavoitteet voitaisiin saavuttaa? Jos näin on, aikooko neuvosto lisätä investointeja?

2.  Katsooko neuvosto, että uusi työllisyys- ja sosiaalinäkökohtien tulostaulu antaisi perusteellisemman käsityksen jäsenvaltioiden edistymisestä, jos sitä täydennettäisiin lisäindikaattoreilla? Jos näin on, mitä lisäindikaattoreita tarvitaan?

3.  Mitä tapahtuisi, jos työllisyyttä ja köyhyyden vähentämistä koskevat tavoitteet muutettaisiin yhtä sitoviksi kuin julkisen talouden vakauttamistavoitteet, jotta sosiaaliset näkökohdat asetettaisiin samalle viivalle makrotaloudellisten näkökohtien kanssa?

4.  Katsooko neuvosto, että Eurooppa 2020 -strategian työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeen poistaa kasvun ja työpaikkojen luomisen esteitä muun muassa vahvistamalla sisämarkkinoita, vähentämällä EU:n lainsäädännön tuomaa sääntelytaakkaa ja luomalla yrityksille puitteet työpaikkojen luomiseksi?

5.  Miten neuvosto aikoo lisätä työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan, erityisesti sosiaalialan kansalaisjärjestöjen, osallistumista jäsenvaltiotasolla, jotta Eurooppa 2020 -strategian onnistunut täytäntöönpano varmistettaisiin?

Jätetty: 5.11.2014

Välitetty: 6.11.2014

Määräaika: 27.11.2014