Parlamento klausimas - O-000076/2014Parlamento klausimas
O-000076/2014

  Strategijos "Europa 2020" užimtumo ir socialiniai aspektai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000076/2014
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Marita Ulvskog
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vadu

Procedūra : 2014/2779(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000076/2014
Pateikti tekstai :
O-000076/2014 (B8-0035/2014)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Nuo 2010 m. vidutinis piliečių, kurie neturi darbo arba kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis, skaičius ES auga: 120 mln. Europos gyventojų gyvena skurde arba rizikuoja jį patirti. Remiantis Komisijos prognozėmis, norint, kad būtų pasiektas strategijos „Europa 2020“ 75 proc. užimtumo tikslas, reikia, kad darbą gautų dar 16 milijonų piliečių. Be to, didėja valstybių narių ir regionų užimtumo rodiklių skirtumai, taigi, kyla pavojus, kad ilgainiui didės socialinis disbalansas.

1.  Ar Taryba mano, kad dėl ekonomikos krizės ir fiskalinio konsolidavimo buvo sumažintos investicijos, skirtos strategijos „Europa 2020“ užimtumo ir socialiniams tikslams pasiekti? Jei taip, ar Taryba rengiasi investicijas padidinti?

2.  Ar Taryba mano, kad naujoji užimtumo ir socialinių rodiklių suvestinė padėtų susidaryti išsamesnį valstybių narių pažangos vaizdą, jeigu ji būtų papildyta papildomais rodikliais? Jei taip, kokių papildomų rodiklių reikėtų?

3.  Koks būtų poveikis, jei užimtumo ir skurdo mažinimo tikslai būtų padaryti tokie pat privalomi, kaip fiskalinio konsolidavimo tikslai, siekiant socialinius klausimus prilyginti makroekonominiams klausimams?

4.  Ar Taryba mano, kad norint pasiekti strategijos „Europa 2020“ užimtumo tikslus reikia pašalinti augimui ir darbo vietų kūrimui trukdančias kliūtis, pvz., sustiprinti bendrąją rinką, sumažinti ES teisės aktų reguliavimo naštą ir sudaryti verslui sąlygas kurti darbo vietas?

5.  Kaip Taryba numato didinti socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės, visų pirma socialinėje srityje veikiančių NVO, dalyvavimą valstybių narių lygmeniu, siekiant kad užtikrintų sėkmingą strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimą?

Pateikta: 5.11.2014

Perduota: 6.11.2014

Atsakyti iki: 27.11.2014