Parlamenta jautājums - O-000076/2014Parlamenta jautājums
O-000076/2014

Stratēģijas "Eiropa 2020" nodarbinātības un sociālie aspekti

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000076/2014
Padomei
Reglamenta 128. pants
Marita Ulvskog, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2014/2779(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000076/2014
Iesniegtie teksti :
O-000076/2014 (B8-0035/2014)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Kopš 2010. gada ES vidēji ir pakāpeniski pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuriem nav darba vai kurus apdraud nabadzība vai sociālās atstumtības risks, un pašlaik Eiropā 120 miljonu iedzīvotāju dzīvo nabadzībā vai viņiem ir risks nonākt nabadzībā. Saskaņā ar Komisijas prognozēm, lai sasniegtu stratēģijā „Eiropa 2020” noteikto 75 % nodarbinātības līmeni, ir par 16 miljoniem jāpalielina nodarbināto skaits. Turklāt nodarbinātības līmeņa atšķirības starp dalībvalstīm un reģioniem pieaug, tādējādi ilgtermiņā radot paaugstinātas sociālās nelīdzsvarotības risku.

1. Vai Padome uzskata, ka ekonomikas krīze un fiskālās konsolidācijas pasākumi ir samazinājuši ieguldījumus, kas paredzēti stratēģijas „Eiropa 2020” nodarbinātības un sociālo mērķu sasniegšanai? Ja jā, vai Padome paredz palielināt ieguldījumus?

2. Vai Padome uzskata, ka jaunais nodarbinātības un sociālās jomas rezultātu pārskats sniegtu pilnīgāku ainu par dalībvalstu progresu, ja tam pievienotu papildu rādītājus? Ja jā, kādi papildu rādītāji būtu nepieciešami?

3. Kāda ietekme būtu no tad, ja nodarbinātības un nabadzības samazināšanas mērķi tiktu padarīti vienlīdz saistoši kā fiskālās konsolidācijas mērķi, lai sociālie jautājumi būtu līdzvērtīgi makroekonomikas jautājumiem?

4. Vai Padome uzskata, ka, lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020”nodarbinātības mērķus, ir jālikvidē šķēršļi, kas kavē izaugsmi un darbvietu radīšanu, piemēram, stiprinot vienoto tirgu, samazinot ES tiesību aktu radīto regulatīvo slogu un ieviešot nosacījumus, kuri ļautu uzņēmumiem radīt darbvietas?

5. Kā Padome paredz palielināt sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības, jo īpaši sociālās jomas NVO, līdzdalību dalībvalstu līmenī, lai nodrošinātu stratēģijas „Eiropa 2020” veiksmīgu īstenošanu?