Procedura : 2014/2779(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000076/2014

Teksty złożone :

O-000076/2014 (B8-0035/2014)

Debaty :

PV 25/11/2014 - 5
CRE 25/11/2014 - 5

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 190kWORD 27k
5 listopada 2014
O-000076/2014

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000076/2014

do Rady

art. 128 Regulaminu PE

Marita Ulvskog

Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych


  Przedmiot:  Aspekty związane z zatrudnieniem oraz aspekty społeczne w strategii "Europa 2020"

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Od 2010 r. odsetek obywateli bez pracy lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w UE w średnim ujęciu wzrósł – w ubóstwie żyje lub jest zagrożonych ubóstwem 120 mln obywateli Unii. Z prognoz Komisji wynika, że aby zrealizować cel strategii „Europa 2020” polegający na osiągnięciu stopy zatrudnienia w wysokości 75%, zatrudnienie musi znaleźć dodatkowe 16 mln obywateli. Pogłębiają się ponadto rozbieżności między stopami zatrudnienia w państwach członkowskich i w regionach, co w perspektywie długoterminowej stwarza ryzyko coraz większych zakłóceń równowagi społecznej.

1.  Czy Rada nie sądzi, że kryzys gospodarczy i konsolidacja budżetowa doprowadziły do ograniczenia inwestycji na rzecz osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” w dziedzinie zatrudnienia i w sferze społecznej? A jeśli tak, to czy Rada zamierza zwiększyć inwestycje?

2.  Czy Rada nie uważa, że nowa tablica wyników dotycząca kwestii zatrudnienia i kwestii społecznych dawałaby pełniejszy obraz postępów państw członkowskich, gdyby uzupełnić ją o dodatkowe wskaźniki? A jeżeli tak, to jakie dodatkowe wskaźniki byłyby potrzebne?

3.  Jakie byłyby skutki nadania celom w zakresie zatrudnienia i ograniczenia ubóstwa charakteru równie wiążącego jak w przypadku celów dotyczących konsolidacji budżetowej, aby kwestie społeczne zacząć traktować na równi z aspektami makroekonomicznymi?

4.  Czy Rada nie sądzi, że w ramach dążenia do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” w zakresie zatrudnienia konieczne jest usunięcie barier powstrzymujących wzrost i tworzenie miejsc pracy, a mianowicie umocnienie jednolitego rynku, ograniczenie obciążeń regulacyjnych nałożonych przez prawodawstwo UE oraz stworzenie przedsiębiorstwom warunków do tworzenia miejsc pracy?

5.  W jaki sposób Rada zamierza zwiększyć zaangażowanie partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza organizacji pozarządowych, na szczeblu państw członkowskich, aby wdrożenie strategii „Europa 2020” się powiodło?

Przedłożone: 5.11.2014

Przekazane: 6.11.2014

Termin na udzielenie odpowiedzi: 27.11.2014

Oryginalny język pytania: EN 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności