Parlamentarno vprašanje - O-000076/2014Parlamentarno vprašanje
O-000076/2014

  Zaposlovanje in socialni vidiki strategije Evropa 2020

Vprašanje za ustni odgovor O-000076/2014
za Svet
Člen 128 poslovnika
Marita Ulvskog
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Postopek : 2014/2779(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000076/2014
Predložena besedila :
O-000076/2014 (B8-0035/2014)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Od leta 2010 se je v EU število državljanov, ki so brezposelni ali jim grozi revščina in socialna izključenost, v povprečju povečalo, pri čemer 120 milijonov Evropejcev živi v revščini ali je na pragu tveganja revščine. Da bi dosegli cilj 75-odstotne zaposlenosti, ki ga določa strategija Evropa 2020, bi morali po napovedih Komisije državljanom zagotoviti dodatnih 16 milijonov delovnih mest. Poleg tega se razlike v stopnji zaposlenosti med državami članicami in regijami večajo, kar bi utegnilo dolgoročno privesti do večjih socialnih neravnovesij.

1.  Ali se Svet strinja, da se je zaradi gospodarske krize in fiskalne konsolidacije zmanjšal vložek za doseganje ciljev strategije Evropa 2020, ki se nanašajo na zaposlovanje in socialne vidike? Če da, ali namerava Svet ta vložek povečati?

2.  Ali Svet meni, da bi novi statistični pregled zaposlitvenih in socialnih kazalnikov pokazal celovitejšo sliko napredka držav članic, če bi vanj vključili dodatne indikatorje? Če da, kateri dodatni indikatorji so potrebni?

3.  Kakšen učinek bi dosegli, če bi postali cilji, povezani z zaposlovanjem in zmanjšanjem revščine, enako zavezujoči kot cilji fiskalne konsolidacije, s čimer bi socialne vidike izenačili z makroekonomskimi?

4.  Ali Svet meni, da je za doseganje ciljev strategije Evropa 2020 v zvezi z zaposlovanjem treba odpraviti ovire za rast in ustvarjanje delovnih mest, in sicer s krepitvijo enotnega trga, zmanjšanjem regulativnega bremena zakonodaje EU in vzpostavitvijo ustreznega okolja za ustvarjanje delovnih mest v podjetjih?

5.  Kako namerava Svet na ravni držav članic povečati vključenost socialnih partnerjev in civilne družbe, zlasti socialnih nevladnih organizacij, da bi zagotovili uspešno izvajanje strategije EU 2020?

Vloženo: 5.11.2014

Posredovano: 6.11.2014

Rok za odgovor: 27.11.2014