Парламентарен въпрос - O-000077/2014Парламентарен въпрос
O-000077/2014

Аспекти, свързани със заетостта, и социални аспекти на стратегията "Европа 2020"

Въпрос с искане за устен отговор O-000077/2014
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Marita Ulvskog, от името на Комисия по заетост и социални въпроси

Процедура : 2014/2779(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000077/2014
Внесени текстове :
O-000077/2014 (B8-0036/2014)
Гласувания :
Приети текстове :

От 2010 г. насам средният брой на гражданите в ЕС, които са безработни или застрашени от бедност и социално изключване, се е увеличил, като 120 милиона европейци живеят в бедност или са изложени на риск от изпадане в бедност. Съгласно прогнозите на Комисията е необходимо още 16 милиона граждани да бъдат назначени на работа, за да се изпълни целта на стратегията „Европа 2020“ за постигане на равнище на заетост от 75%. Освен това се увеличават различията в равнищата на заетост между държавите членки и сред регионите, което води до опасността в дългосрочен план да възникнат по-големи социални неравновесия.

1. Смята ли Комисията, че икономическата криза и фискалната консолидация са довели до намаляване на инвестициите за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ в областта на заетостта и в социалната сфера? Ако това е така, възнамерява ли Комисията да увеличи инвестициите?

2. Смята ли Комисията, че специфичните за всяка държава препоръки на Комисията следва да съдържат призив към държавите членки за поемане на по-амбициозни ангажименти в техните национални програми за реформа, като се има предвид, че повечето настоящи цели, поставени в националните програми за реформа, не са достатъчно високи за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“?

3. Разглеждала ли е Комисията възможността да се увеличи приносът на бюджета на ЕС с оглед постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ в областта на заетостта и в социалната сфера? Съгласна ли е Комисията, че е необходимо съсредоточаване в по-голяма степен върху формиране на политики, което да се основава на резултатите?

4. Какви биха били последиците, ако целите за заетост и намаляване на бедността бъдат превърнати в толкова обвързващи, колкото са целите за фискална консолидация, така че социалните аспекти да бъдат поставени наравно с макроикономическите? Как възнамерява Комисията да подкрепи държавите членки, за да гарантира, че те ще изпълнят своите цели в стратегията „Европа 2020“?