Parlamentní otázka - O-000077/2014Parlamentní otázka
O-000077/2014

Zaměstnanost a sociální aspekty ve strategii Evropa 2020

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000077/2014
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Marita Ulvskog, za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Postup : 2014/2779(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000077/2014
Předložené texty :
O-000077/2014 (B8-0036/2014)
Hlasování :
Přijaté texty :

Od roku 2010 počet nezaměstnaných občanů nebo občanů ohrožených chudobou a sociálním vyloučením v EU v průměru vzrostl, přičemž v chudobě žije nebo je chudobou ohroženo 120 milionů Evropanů. Podle prognóz Komise je ke splnění cíle 75% míry zaměstnanosti stanoveného ve strategii Evropa 2020 zapotřebí, aby našlo zaměstnání dalších 16 milionů občanů. Navíc rozdíly v míře zaměstnanosti mezi členskými státy a napříč regiony rostou, čímž se v dlouhodobém horizontu zvyšuje riziko vzniku větší sociální nerovnováhy.

1. Domnívá se Komise, že hospodářská krize spolu s fiskální konsolidací vedla ke snížení investic určených k dosažení cílů strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti? Pokud ano, hodlá Komise investice zvýšit?

2. Uvažuje Komise o tom, že by v doporučeních pro jednotlivé země měla od členských států požadovat přijetí ambicióznějších závazků v jejich vnitrostátních programech reforem, vzhledem k tomu, že většina současných cílů ve vnitrostátních programech reforem nestačí k tomu, aby země cíle strategie Evropa 2020 splnily?

3. Uvažovala Komise o zvýšení příspěvku z rozpočtu EU v zájmu dosažení cílů strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti? Souhlasila by Komise s tím, že je třeba se více soustředit na tvorbu politiky zaměřenou na výsledky?

4. Jaké by mělo důsledky, kdyby cíle v oblasti zaměstnanosti a snižování chudoby byly učiněny stejně závaznými jako cíle v oblasti fiskální konsolidace, aby tak měla sociální hlediska stejnou váhu jako hlediska makroekonomická? Jakým způsobem hodlá Komise podporovat členské státy, aby zajistila, že dosáhnou svých cílů v rámci strategie Evropa 2020?