Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000077/2014Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000077/2014

Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af Europa 2020-strategien

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000077/2014
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Marita Ulvskog, for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Procedure : 2014/2779(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000077/2014
Indgivne tekster :
O-000077/2014 (B8-0036/2014)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Siden 2010 er antallet af borgere, der er arbejdsløse eller i fare for fattigdom og social udstødelse, steget i EU som helhed, således at 120 millioner europæere nu lever i fattigdom eller i fare for fattigdom. Ifølge Kommissionens skøn skal yderligere 16 mio. borgere i arbejde, hvis Europa 2020-strategiens mål om en beskæftigelsesgrad på 75 % skal nås. Ydermere bliver der større og større forskel på beskæftigelsesgraderne på tværs af medlemsstater og regioner, således at der på lang sigt er risiko for skabelse af øgede sociale skævheder.

1. Mener Kommissionen, at den økonomiske krise kombineret med den finanspolitiske konsolidering har medført, at der er investeret færre midler i at nå Europa 2020-strategiens beskæftigelsesmæssige og sociale mål? Er det i bekræftende fald Kommissionens hensigt at forøge investeringerne?

2. Mener Kommissionen, at den i sine landespecifikke henstillinger bør opfordre medlemsstaterne til at sætte sig mere ambitiøse mål i deres nationale reformprogrammer, eftersom de fleste af de nuværende mål i disse programmer ikke i tilstrækkelig grad forpligter landene til at nå Europa 2020-strategiens mål?

3. Har Kommissionen overvejet at forhøje EU-budgettets bidrag til opnåelsen af Europa 2020-strategiens beskæftigelsesmæssige og sociale mål? Er Kommissionen enig i, at der er behov for i højere grad at fokusere på en resultatorienteret politikformulering?

4. Hvilke virkninger ville det få, hvis beskæftigelses- og fattigdomsreduktionsmålene blev gjort lige så bindende som målene om finanspolitisk konsolidering, og de sociale hensyn dermed blev ligestillet med de makroøkonomiske hensyn? Hvordan agter Kommissionen at støtte medlemsstaterne med henblik på at sikre, at de når deres Europa 2020-mål?