Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000077/2014Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000077/2014

  Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000077/2014
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Marita Ulvskog
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαδικασία : 2014/2779(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000077/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000077/2014 (B8-0036/2014)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Από το 2010, ο αριθμός των άνεργων πολιτών ή εκείνων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αυξάνεται στην ΕΕ κατά μέσο όρο και ο αριθμός των Ευρωπαίων που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας ανέρχεται στα 120 εκατομμύρια. Σύμφωνα με προβλέψεις της Επιτροπής, απαιτείται να αυξηθεί ο αριθμός των απασχολούμενων κατά 16 εκατομμύρια προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για ποσοστό απασχόλησης 75 %. Επιπλέον, οι αποκλίσεις στα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ περιφερειών εντείνονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν μακροπρόθεσμα οι κοινωνικές ανισορροπίες.

1.  Θεωρεί η Επιτροπή ότι η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική εξυγίανση οδήγησαν σε μειωμένες επενδύσεις με σκοπό την επίτευξη των στόχων για την απασχόληση και των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020; Εάν ναι, σκοπεύει η Επιτροπή να αυξήσει τις επενδύσεις;

2.  Θεωρεί η Επιτροπή ότι οι συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) θα πρέπει να ζητούν από τα κράτη μέλη πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), εφόσον οι τρέχοντες στόχοι των ΕΠΜ δεν επαρκούν για την εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020;

3.  Έχει εξετάσει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να αυξήσει τη συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ στην επίτευξη των στόχων για την απασχόληση και των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020; Θα συμφωνούσε η Επιτροπή ότι είναι αναγκαίο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη χάραξη πολιτικής βάσει αποτελεσμάτων;

4.  Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις εάν οι στόχοι για την απασχόληση και τη μείωση της φτώχειας καθίσταντο εξίσου δεσμευτικοί με τους στόχους της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προκειμένου να τεθούν οι κοινωνικές και οι μακροοικονομικές παράμετροι σε ισότιμη βάση; Πώς σκέπτεται η Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020;

Κατάθεση: 5.11.2014

Διαβίβαση: 7.11.2014

Λήξη προθεσμίας: 14.11.2014