Parlamendi esitatud küsimus - O-000077/2014Parlamendi esitatud küsimus
O-000077/2014

Strateegia "Euroopa 2020" tööhõive- ja sotsiaalaspektid

Suuliselt vastatav küsimus O-000077/2014
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Marita Ulvskog, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Menetlus : 2014/2779(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000077/2014
Esitatud tekstid :
O-000077/2014 (B8-0036/2014)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Alates 2010. aastast on töötute või vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate kodanike arv ELis keskmiselt suurenenud ning vaesuses elab või vaesuse ohus on 120 miljonit eurooplast. Komisjoni prognooside kohaselt on vaja täiendavalt veel 16 miljonit töötavat kodanikku, et saavutada strateegia ,,Euroopa 2020 " eesmärk – 75%-ne tööhõivemäär. Lisaks sellele suurenevad erinevused tööhõivemäärades liikmesriikide ja piirkondade vahel, mis pikas perspektiivis ähvardab kaasa tuua suurema sotsiaalse ebavõrdsuse.

1. Kas komisjon on seisukohal, et majanduskriis koos eelarve konsolideerimisega on põhjustanud investeeringute vähenemise strateegia ,,Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks tööhõive- ja sotsiaalvaldkonnas? Kui jah, siis kuidas kavatseb nõukogu investeeringuid suurendada?

2. Kas komisjoni hinnangul tuleks komisjoni riigipõhistes soovitustes kutsuda liikmesriike üles võtma endale riiklikus reformikavas ambitsioonikamaid kohustusi, kuna enamik riiklike reformikavade praegustest eesmärkidest ei ole riikide jaoks strateegia ,,Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks piisavad?

3. Kas komisjon on kaalunud ELi eelarve panuse suurendamist strateegia ,,Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks tööhõive- ja sotsiaalvaldkonnas? Kas komisjon nõustub, et tuleks rohkem keskenduda tulemustele suunatud poliitikakujundamisele?

4. Milline mõju oleks sellel, kui tööhõive- ja vaesuse vähendamise eesmärgid muudetakse samal määral siduvaks nagu eelarve konsolideerimise eesmärgid, et asetada sotsiaalsed küsimused võrdsetele alustele makroökonoomiliste küsimustega? Kuidas kavatseb komisjon liikmesriike toetada, et tagada, et nad saavutavad oma strateegiaga „Euroopa 2020” seotud eesmärgid?