Parlamento klausimas - O-000077/2014Parlamento klausimas
O-000077/2014

  Strategijos "Europa 2020" užimtumo ir socialiniai aspektai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000077/2014
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Marita Ulvskog
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vadu

Procedūra : 2014/2779(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000077/2014
Pateikti tekstai :
O-000077/2014 (B8-0036/2014)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Nuo 2010 m. vidutinis piliečių, kurie neturi darbo arba kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis, skaičius ES auga: 120 mln. Europos gyventojų gyvena skurde arba rizikuoja jį patirti. Remiantis Komisijos prognozėmis, norint, kad būtų pasiektas strategijos „Europa 2020“ 75 proc. užimtumo tikslas, reikia, kad darbą gautų dar 16 milijonų piliečių. Be to, didėja valstybių narių ir regionų užimtumo rodiklių skirtumai, taigi, kyla pavojus, kad ilgainiui didės socialinis disbalansas.

1.  Ar Komisija mano, kad dėl ekonomikos krizės ir fiskalinio konsolidavimo buvo sumažintos investicijos, skirtos strategijos „Europa 2020“ užimtumo ir socialiniams tikslams pasiekti? Jei taip, ar Komisija rengiasi investicijas padidinti?

2.  Ar Komisija mano, kad jos konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose valstybės narės turėtų būti raginamos savo nacionalinėse reformų programose prisiimti didesnius įsipareigojimus, kadangi dauguma dabartinių nacionalinių reformų programų tikslų yra nepakankami norint, kad valstybės narės pasiektų strategijos „Europa 2020“ tikslus?

3.  Ar Komisija svarstė galimybę padidinti ES biudžeto paramą siekiant strategijos „Europa 2020“ užimtumo ir socialiniams tikslų? Ar Komisija sutiktų su teiginiu, kad reikia daugiau dėmesio skirti į rezultatus orientuotos politikos formavimui?

4.  Koks būtų poveikis, jei užimtumo ir skurdo mažinimo tikslai būtų padaryti tokie pat privalomi, kaip fiskalinio konsolidavimo tikslai, siekiant socialinius klausimus prilyginti makroekonominiams klausimams? Kokiu būdu Komisija ketina paremti valstybes nares ir užtikrinti, kad jos pasiektų savo savo tikslus pagal strategiją „Europa 2020“ tikslus?

Pateikta: 5.11.2014

Perduota: 7.11.2014

Atsakyti iki: 14.11.2014